Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

За работодатели, които интегрират онлайн курсове в своите корпоративни образователни програми, тези правила и условия определят средствата, чрез които Вашите служители могат да получат достъп до уебсайтовете, приложенията и предложенията на ITOPSTOP, както и условията и реда за предоставянето му (наричано също “Споразумение”).

КАТО ПОСОЧИТЕ ВАШЕТО ПРИЕМАНЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕ ГРАФИК С КЛЮЧОВИ УСЛОВИЯ, ФОРМУЛЯР ЗА ПОРЪЧКА ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ ЗА ПОРЪЧКА, ОТНАСЯЩ СЕ ДО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ; ОСВЕН ТОВА, КАТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ВАШИЯ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ НА ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ МОЖЕТЕ ДА УЧАСТВАТЕ В УСЛУГИ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ Е ИЗПЪЛНИМО КАКТО ВСЯКО ПИСМЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПОДПИСАНО ОТ ВАС.

За целите на тези условия и Вашия достъп, Вие, работодателят, ще бъдете наричан “Бизнес клиент”. Намерените тук правила и условия са предназначени за включване чрез позоваване във фактурата, поръчката за покупка или друг документ за поръчка, ако са сключени между Айтоп 2021 ООД (Компанията) и Бизнес клиент или предоставени на Бизнес клиент.

1. ВЪВЕДЕНИЕ.

Това споразумение дава лиценз на Бизнес клиент да използва ITOPSTOP съгласно условията, посочени тук и в приложимия формуляр за поръчка. Следващите поръчки могат да бъдат направени чрез допълнителни формуляри за поръчки съгласно настоящото споразумение. Това Споразумение урежда първоначалната покупка на Бизнес клиент от датата на влизане в сила, както и всички бъдещи покупки, направени от Бизнес клиент, които се позовават на това споразумение.

2. ДЕФИНИЦИИ.

Съдружно лице” означава юридическо лице, което контролира или е под общ контрол на друго юридическо лице, като например дъщерно дружество, майка или друго свързано юридическо лице или бизнес. За целите на тази дефиниция “Контрол” означава притежаване на по-голямата част от акциите с право на глас или активите на друго юридическо лице или бизнес.

Приложими закони за поверителност на данните” означава приложими закони, свързани с поверителността на данните, защитата на лична информация или данни и трансграничното прехвърляне на лична информация или данни, включително, без ограничение, Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), както и всеки закон или регламент на Европейския съюз, който може да бъде приет, за да замени Директивата на ЕС или GDPR.

Лични данни на бизнес клиент” означава Регистрационни данни (т.е. данните на всеки курсист, включително данните в импортирания CSV файл със курсисти), предоставени от Бизнес клиента на Компанията с цел записване на курсисти в ITOPSTOP. Компанията не получава никакви допълнителни лични данни от Бизнес клиенти, различни от данните, дефинирани тук.

Образователно съдържание” означава Образователно съдържание, предоставено от Компанията във връзка с онлайн курс, включително описания на курсове, видеоклипове за курсове, интерактивни функции, курсови проекти или друго съдържание.

Потребителски условия” означава актуалната към момента версия на Условията за бизнес курсисти, Политиката за поверителност, Кодекса за поведение на общността, Етичния кодекс и други политики, приложими за Курсисти.

ITOPSTOP” означава онлайн образователния пазар на Компанията, достъпен чрез itopstop.com, itopstop.org и itopstop.eu или други сайтове или услуги, идентифицирани от Компанията от време на време.

Начална дата на лиценза” означава началната дата на Лиценза, посочена в приложимия Формуляр за поръчка.

Срок на лиценза” означава продължителността на достъпа до онлайн курса, посочена в приложимия формуляр за поръчка, започваща от началната дата на лиценза.

Лиценз” означава достъп до онлайн курсовете по време на приложимия срок на лиценза.

Онлайн курс” означава онлайн програма за обучение по конкретна тема, състояща се от (i) Образователно съдържание, (ii) достъп до инструменти за онлайн сътрудничество между Курсисти и други записани и (iii) онлайн обратна връзка и обучение от избраните от Компанията лектори на курса, ментори и/или рецензенти. Онлайн курсовете могат да се предоставят чрез ITOPSTOP, инструменти на трети страни или други средства, определени от Компанията.

Формуляр за поръчка” означава формуляр на документ, включен в това Споразумение или впоследствие сключен съгласно това Споразумение.

Поръчка за покупка” означава документ, предоставен от Бизнес клиент за негови вътрешни административни цели в подкрепа на счетоводните записи на Бизнес клиента и улесняване на плащането на фактури, както е посочено в Раздел 5. Такси и плащания по-долу.

Услуги” означава, без ограничение, цялата информация, съдържание, услуги и Образователно съдържание, предоставени чрез който и да е уебсайт на Компанията, социални медийни канали или други онлайн или на място канали, които позволяват на Курсистите да участват във всякакви онлайн образователни програми на Компанията, Онлайн курсове и свързани услуги или която и да е част от тях.

Спецификации” означава или конкретен документ, описващ услугите, или “описания, инструкции и/или документация, свързана с предоставянето на Услугите, посочени в съответния уебсайт на Компанията”.

Курсист” означава посочен участник в онлайн курс.

Инструменти на трети страни” означава всеки уебсайт, приложение, софтуер или технология, използвани при предоставянето на Услугите, но които не са собственост на Компанията, включително, но не само, съобщения, комуникационни платформи, онлайн ресурси и хранилища или инструменти за език за програмиране, преводачи или компилатори.

Уебсайт” означава itopstop.com, itopstop.org и itopstop.eu или други уебсайтове, притежавани от Компанията и лицензирани съгласно настоящото Споразумение.

3. ЛИЦЕНЗ ЗА ITOPSTOP.

3.1. Предоставяне на лиценз. В зависимост от спазването от страна на Бизнес клиента на настоящото Споразумение, Компанията предоставя на Бизнес клиента, включително неговите Курсисти, световно, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране ограничено право и лиценз (a) за достъп, вътрешно използване и показване на Услугите, включително съдържанието, в местоположението на Бизнес клиента, единствено ако е необходимо за участие в онлайн курсовете, както е разрешено по-долу и е посочено в приложимия формуляр за поръчка, и (б) за изтегляне на съответното образователно съдържание. Бизнес клиентът трябва да спазва всички бележки за авторски права във всеки Онлайн курс или в Образователното съдържание. Бизнес клиентът няма право да изтрива каквито и да е приписвания, правни бележки или бележки за собственост на уебсайтовете, в онлайн курсовете или в Образователното съдържание. Бизнес клиентът носи отговорност съгласно това Споразумение за неспазване на правата за използване от неговите курсисти.

3.2. Задължения на бизнес клиенти. Бизнес клиентът може да използва ITOPSTOP само в съответствие със Споразумението (включително всеки формуляр за поръчка) за своите вътрешни бизнес цели. Бизнес клиентът трябва да пази информацията за потребителско име и парола строго поверителна и да не споделя тази информация с неоторизирани лица. Бизнес клиентът няма да (и няма да позволи на някой друг да): (a) отдава под наем, копира, разкрива, предоставя достъп до или сублицензира ITOPSTOP; (b) използва ITOPSTOP в полза на или за предоставяне на каквато и да е услуга на трета страна; (c) прави обратно инженерство, декомпилира, разглобява или по друг начин се стреми да получи изходния код или непублични API за ITOPSTOP, освен до степента, изрично разрешена от приложимото законодателство (и след това само след предварително уведомление до Компанията); (d) премахва всяка продуктова идентификация или бележка за собственост или легенда от ITOPSTOP; (д) публично разпространява информация относно работата на ITOPSTOP.

4. ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА УСПЕХА НА КУРСИСТА.

4.1. Срок на лиценза за място. Предоставянето на онлайн курсове от Компанията зависи от това, че Бизнес клиентът идентифицира подходящи курсисти и гарантира, че тези курсисти имат достатъчно време, разпределено в графиците си, за да завършат онлайн курсовете преди края на приложимия срок на лиценза за място. Бизнес клиентът потвърждава, че Компанията не носи отговорност за който и да е Курсист, който не е завършил онлайн курс по време на приложимия Срок на лиценза за място.

5. ТАКСИ И ПЛАЩАНИЯ.

5.1. Такси. Всички такси са посочени в приложимия Формуляр за поръчка и трябва да бъдат платени от бизнес клиента в рамките на десет (10) дни от фактурата, освен ако не е посочено друго в приложимия Формуляр за поръчка. С изключение на изрично посоченото в Раздел 7. Ограничена гаранция и Раздел 10. Обезщетение, всички такси не подлежат на възстановяване. Бизнес клиентът е длъжен да плаща всякакви данъци върху продажбите, употребата, добавената стойност, удържаните при източника или подобни данъци или налози, независимо дали са местни или чуждестранни, различни от данъците, основани на приходите на Компанията. Всички закъснели плащания подлежат на такса за обслужване, равна на 1,5% на месец от дължимата сума или максималната разрешена от закона сума, която от двете е по-малка. Компанията може да влиза в поръчки за покупка директно от или със Свързани лица на Бизнес клиента, които след това ще бъдат обект и страна по това Споразумение, както ако са Бизнес клиента; при условие обаче, че Бизнес клиентът ще бъде гарант за всички покупки от неговите филиали.

5.2. Поръчки за покупка на бизнес клиенти. Никаква разпоредба на която и да е Поръчка за покупка на Бизнес клиент или друга бизнес форма, използвана от Бизнес клиент, няма да замени условията на Споразумението и всеки такъв документ, свързан със Споразумението, ще бъде само за административни цели без правно действие. Ако Бизнес клиентът не предостави номер на поръчка за покупка, Бизнес клиентът се съгласява да плати своевременно надлежно представена фактура без позоваване на номер на поръчка за покупка.

6. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ.

6.1. Срок. Споразумението (включително тези Лицензионни условия за бизнес) е в сила от Датата на влизане в сила и изтича на датата на изтичане или прекратяване на всички Лицензи за място.

6.2. Прекратяване по причина. Всяка страна може да прекрати Споразумението (и всички свързани Формуляри за поръчки), ако другата страна (a) не успее да отстрани всяко съществено нарушение на Споразумението (включително неплащане на такси) в рамките на тридесет (30) дни след писмено уведомление; (b) прекрати дейността си без правоприемник; или (c) потърси защита по силата на производство по несъстоятелност, назначаване на синдик, договор за доверително управление, споразумение на кредиторите, композиране или подобно производство, или ако такова производство е образувано срещу тази страна (и не е отхвърлено в рамките на шестдесет (60) дни след това).

6.3. Действие на прекратяването. При всяко изтичане или прекратяване на приложимия срок на Лиценза за място или Споразумението, Бизнес клиентът трябва незабавно да прекрати всякакво използване и достъп до Образователното съдържание на ITOPSTOP, предоставено във връзка с приложимия Лиценз за място, включително ITOPSTOP и всеки онлайн курс. Бизнес клиентът потвърждава, че след прекратяването няма да има по-нататъшен достъп до Образователно съдържание на ITOPSTOP и че Компанията може да изтрие всякакви данни, които може да са били съхранени от Компанията по всяко време. Освен това Бизнес клиентът потвърждава, че след изтичане или прекратяване на Лиценз за курс, курсистите няма да имат достъп или да завършат който и да е онлайн курс в ход. С изключение на случаите, когато е посочено изключително средство за защита, упражняването от която и да е страна на всяко средство за защита по силата на Споразумението, включително прекратяване, ще бъде без да се засягат други средства за защита, които може да има по силата на Споразумението, по закон или по друг начин.

6.4. Оставане в сила. Следните раздели остават в сила след изтичане или прекратяване на Споразумението: 3.2. Задължения на бизнес клиенти, 5. Такси и плащане, 6. Срок и прекратяване, 7.2. Отказ от гаранция, 8.1. Образователно съдържание на ITOPSTOP, 9. Ограничение на обезщетенията и щетите, 10. Обезщетение, 11. Поверителна информация, 12. Поверителност на данните и 14. Общи условия.

7. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ.

7.1. Ограничена гаранция. Компанията гарантира, само в полза на Бизнес клиента, че ще предостави онлайн курсовете в съответствие със Спецификациите, включително всички описания, посочени в приложимия Формуляр за поръчка. Единствената отговорност на Компанията (и единственото и изключително средство за защита на Бизнес клиента) за всяко нарушение на тази гаранция ще бъде, без заплащане от Бизнес клиента, Компанията да положи разумни от търговска гледна точка усилия за коригиране на докладваното несъответствие, или ако Компанията определя подобно средство за защита като неосъществимо, всяка от страните може да прекрати приложимия Лиценз за място и Бизнес клиентът ще получи като единствено средство за защита възстановяване на всички такси, които Бизнес клиентът е платил предварително за използване на такъв Лиценз за място за прекратената част от приложим лиценз за място. Ограничената гаранция, посочена в този раздел, не се прилага: (i) освен ако Бизнес клиентът не предяви иск в рамките на тридесет (30) дни от датата, на която Бизнес клиентът за първи път е забелязал несъответствието, или (ii) за достъп до Онлайн курсове, предоставени без такса или оценка.

7.2. Отказ от гаранция.

A) ОСВЕН ЗА ОГРАНИЧЕНАТА ГАРАНЦИЯ В РАЗДЕЛ 7.1, ВСИЧКИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ И ДАННИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО СА”. НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ДАВАТ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, СОБСТВЕНОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ. КОМПАНИЯТА НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОНЛАЙН КУРСОВЕ ОТ БИЗНЕС КЛИЕНТИ ИЛИ КУРСИСТ ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСВАНО ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ. КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАБАВЯНЕ, ПРЕКЪСВАНЕ, ПОВРЕДИ В УСЛУГАТА ИЛИ ДРУГИ ПРОБЛЕМИ, ПРИСЪЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННИ КОМУНИКАЦИИ ИЛИ ДРУГИ СИСТЕМИ ИЗВЪН РАЗУМНИЯ КОНТРОЛ НА КОМПАНИЯТА. БИЗНЕС КЛИЕНТЪТ МОЖЕ ДА ИМА ДРУГИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, НО ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНИТЕ ГАРАНЦИИ, АКО ИМА ТАКИВА, ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО НАЙ-КРАТКИЯ ПЕРИОД, РАЗРЕШЕН ОТ ЗАКОНА.

B) КОМПАНИЯТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, ПЪЛНИ ИЛИ АКТУАЛНИ, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА НУЖДИТЕ НА БИЗНЕС КЛИЕНТА ИЛИ ЩЕ ПОСТИГАТ ЖЕЛАНИТЕ ОТ БИЗНЕС КЛИЕНТА РЕЗУЛТАТИ ИЛИ ЧЕ ВСЕКИ КУРСИСТ ЩЕ ЗАВЪРШИ УСПЕШНО ОНЛАЙН КУРС. КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ РЕШЕНИЯ, КОИТО БИЗНЕС КЛИЕНТЪТ ВЗЕМА ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТТА.

7.3. Инструменти на трети страни. Компанията може да използва инструменти на трети страни (включително, например, Google Analytics, YouTube или GitHub) като предмет, като инструменти, свързани с предмета, или за предоставяне на елементи от онлайн курсове. Докато използват Инструменти на трети страни, курсистите могат да бъдат предмет на правилата и условията на тези доставчици и във всеки случай Компанията не носи отговорност за работата или каквито и да е промени в Инструментите на трети страни или действията или бездействията на Трета страна – Доставчик на инструменти.

8. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

8.1. ITOPSTOP Образователно съдържание. Бизнес клиентът се съгласява, че Компанията или нейните доставчици запазват всички права, право на собственост и интереси (включително всички патенти, авторски права, търговски марки, търговска тайна и други права на интелектуална собственост) в и за онлайн курсове, включително Образователно съдържание и ITOPSTOP, видеоклипове за обучение, представени данни и всички свързани и основни технологии, съдържание и документация; и всякакви производни произведения, модификации или подобрения на което и да е от гореизброените, включително такива, които могат да включват Обратна връзка (наричани заедно “ITOPSTOP Образователно съдържание”). С изключение на ограничените лицензионни права, изрично посочени в Споразумението, и независимо от употребата на думите “покупка”, “продажба” или подобни термини, никакви други права върху каквото и да е Образователно съдържание на ITOPSTOP не се предоставят на Бизнес клиента.

9. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАЩИТИТЕ И ЩЕТИ.

9.1. Отказ от обезщетение за последващи щети. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИСК, ПРОИЗТИЧАЩ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В РАЗДЕЛ 11. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, НИТО ЕДНА СТРАНА (НИТО НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ) НЯМА ДА НОСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ВСЯКАКВА ЗАГУБА НА ИЗПОЛЗВАНЕ, ЗАГУБА НА ДАННИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПОВРЕДА В МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА ИЛИ ВСЯКАКВИ НЕПРЯКИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ДОРИ АКО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ.

9.2. Лимит за отговорност. ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЯТА И НА НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ БИЗНЕС КЛИЕНТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С СПОРАЗУМЕНИЕТО, НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА СУМАТА, ДЕЙСТВИТЕЛНО ПЛАТЕНА ОТ БИЗНЕС КЛИЕНТА НА КОМПАНИЯТА ПРЕЗ ПРЕДХОДНИТЕ ДВАНАДЕСЕТ (12) МЕСЕЦА ПО СПОРАЗУМЕНИЕТО.

9.3. Естество на исковете и неспазване на основната цел. Страните се съгласяват, че отказите и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат независимо от формата на действие, независимо дали в договор, правонарушение (включително небрежност), строга отговорност или по друг начин, и ще продължат да съществуват и ще се прилагат дори ако бъде намерено ограничено средство за защита, посочено в Споразумението, което не е успяло да постигне основната си цел.

10. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ.

10.1. Обезщетение от Компанията. Компанията ще защитава Бизнес клиента от и срещу всякакви претенции от трета страна, твърдящи, че онлайн курс, когато се използва, както е разрешено съгласно Споразумението, нарушава авторско право или търговска марка и ще обезщети Бизнес клиента от и срещу всякакви щети и разходи, присъдени на Бизнес клиента или договорено уреждане от Компанията (включително разумни адвокатски хонорари) в резултат на такъв иск, при условие че Компанията е получила от Бизнес клиента: (i) незабавно писмено известие за такъв иск (но във всеки случай известие с достатъчно време Компанията да отговори без щети); (ii) изключителното право да контролира и ръководи разследването, защитата и уреждането (ако е приложимо) на такъв иск; и (iii) цялото разумно необходимо сътрудничество от страна на Бизнес клиента. Ако използването на онлайн курс от Бизнес клиента е (или по мнението на Компанията има вероятност да бъде) забранено, ако се изисква от споразумение или ако Компанията прецени, че такива действия са разумно необходими за избягване на материална отговорност, Компанията може по свое усмотрение: (a) замести съществено функционално подобни продукти или услуги; (b) осигури на Бизнес клиента правото да продължи да използва такъв Онлайн курс; или ако (a) и (b) не са разумни от търговска гледна точка, (c) прекрати Споразумението и възстанови на Бизнес клиента таксите, платени от Бизнес клиента за частта от Онлайн курса, която е била платена от Бизнес клиента, но не е представена от Компанията. Горепосоченото задължение за обезщетение от Компанията няма да се прилага: (1) ако такъв Онлайн курс е модифициран от страна, различна от Компанията, но само до степента, в която предполагаемото нарушение е причинено от такава модификация; (2) ако такъв Онлайн курс е комбиниран с продукти или процеси, които не са осигурени от Компанията, но единствено до степента, в която предполагаемото нарушение е причинено от такава комбинация; (3) за всяко неразрешено използване на такъв онлайн курс; (4) за всяко действие, произтичащо от Инструменти на трети страни или всякакви продукти или компоненти на трети страни, съдържащи се в такъв Онлайн курс; или (5) ако Бизнес клиентът уреди или направи каквито и да било признания по отношение на иск без предварителното писмено съгласие на Компанията. ТОЗИ РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯ ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЯТА И НЕЙНИТЕ ДОСТАВЧИЦИ И ЕДИНСТВЕНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА БИЗНЕС КЛИЕНТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВСЕКИ ИСК ЗА НАРУШЕНИЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ.

10.2. Обезщетение от Бизнес клиента. Бизнес клиентът трябва да обезщети, защити и предпази Компанията, нейните дъщерни дружества и филиали, както и всеки от техните служители, директори, агенти, служители и правоприемници от всякакви искове, задължения, разходи и щети, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна, свързани с или произтичащи от Бизнес клиента, включително негови курсисти, във връзка с (a) използване или опит за използване на Услугите в нарушение на това Споразумение, (b) използване или опит за използване на какъвто и да е код, програма, данни, информация или каквото и да е друго Образователно съдържание, предоставено чрез Услугите по начин, несъвместим с това Споразумение, (c) нарушаване на който и да е закон или (d) публикуване или предоставяне по друг начин на разположение на Бизнес клиента или Курсиста, материал създаден на или чрез Услуги, включително без ограничение всеки иск за нарушаване на интелектуална собственост или други права на собственост.

11. ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ.

Всяка страна (като “Получаваща страна”) се съгласява, че всички кодове, изобретения, ноу-хау, бизнес, техническа и финансова информация, които получава от разкриващата страна (“Разкриващата страна”) представляват поверителна собственост на Разкриващата страна (“Поверителна информация”), при условие че тя е идентифицирана като поверителна в момента на разкриването или би трябвало разумно да се знае от Получаващата страна, че е поверителна или частна поради естеството на разкритата информация и обстоятелствата около разкриването. Всяко Образователно съдържание на ITOPSTOP и правилата и условията на Споразумението ще се считат за Поверителна информация на Компанията без никакво маркиране или допълнително обозначение. Освен ако не е изрично уговорено тук, Получаващата страна ще (1) пази поверителна и няма да разкрива каквато и да е Поверителна информация на трети страни и (2) няма да използва Поверителна информация за цели, различни от изпълнение на своите задължения и упражняване на правата си по Споразумението. Получаващата страна може да разкрие поверителна информация на своите служители, агенти, изпълнители и други представители, които имат законна нужда да знаят (включително, за Компанията, подизпълнителите), при условие че тези представители са обвързани със задължения за поверителност, които защитават Разкриващата страна не по-малко отколкото този Раздел и че Получаващата страна остава отговорна за спазването от всеки такъв представител на условията на този Раздел. Задълженията на Получаващата страна за поверителност няма да се прилагат за информация, която Получаващата страна може да документира, че: (i) е била законно нейно притежание или ѝ е била известна преди получаването на Поверителната информация; (ii) е или е станала публично достояние без вина на Получаващата страна; (iii) е законно получена от Получаващата страна от трета страна без нарушаване на каквото и да е задължение за поверителност; или (iv) е независимо разработена от служители на Получаващата страна, които не са имали достъп до такава информация. Получаващата страна може да разкрива информацията до степента, изисквана от закона или съдебно разпореждане, при условие че получаващата страна уведоми предварително Разкриващата страна и сътрудничи във всички усилия за получаване на поверително отношение. Получаващата страна признава, че разкриването на Поверителна информация би причинило значителна вреда, за която обезщетението само по себе си не би било достатъчно обезщетение, и следователно, че при всяко такова разкриване от Получаващата страна Разкриващата страна има право да потърси подходящо обезщетение по справедливост в допълнение към каквито и да е други средства за защита, които може да има по закон.

12. ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ.

Вътре в ЕС: Страните потвърждават, че всички регистрационни данни (т.е. име и имейл адрес) за Курсисти, които пребивават в ЕИП, са предмет на Общите разпоредби за защита на данните на Европейския съюз (“GDPR”). По отношение на регистрационните данни между Бизнес клиента и Компанията, Компанията ще се счита за Обработващ данни, а Бизнес клиентът е Администратор на данни.

Извън ЕС: Страните се съгласяват да спазват всички приложими закони за поверителност на данните. Компанията се съгласява, че: (a) ще използва Личните данни на бизнес клиента само за целите на предоставянето на Услугата и както се изисква от закона; (b) няма да продава или заменя за нещо ценно или използва за други цели (различни от посочените в (a)) Лични данни на бизнес клиенти; (c) ще предоставя на Бизнес клиента разумно от търговска гледна точка съдействие в отговор на всяко искане, което Бизнес клиентът може да получи съгласно който и да е приложим закон, който предоставя на лицата права по отношение на личните данни на Бизнес клиента; и (d) ще предоставя на Бизнес клиента разумно от търговска гледна точка съдействие до степента, необходима на Бизнес клиента, за да се съобрази с GDPR, като например предоставяне на информация, която Бизнес клиентът може да изисква, за да предостави подходящо съобщение за поверителност на лица, чиито лични данни се съдържат в личните данни на Бизнес клиента и/или предоставяне на отговори на запитвания от регулатор.

13. СЪВМЕСТЕН МАРКЕТИНГ.

Бизнес клиентът предоставя на Компанията правото да включи името и логото на Бизнес клиента в списък с бизнес клиенти на Компанията, но при условие че всички съобщения за пресата или други публични изявления, публикувани от която и да е от страните относно отношенията между страните или това Споразумение, се съгласуват от страните в писмен вид преди такова публикуване.

14. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

14.1. Възлагане. Споразумението ще бъде обвързващо и влиза в сила в полза на разрешените приемници и правоприемници на всяка страна. Нито една от страните не може да прехвърли Споразумението без предварителното писмено съгласие на другата страна, освен че всяка от страните може да прехвърли Споразумението във връзка със сливане, реорганизация, придобиване или друго прехвърляне на всички или по същество всички активи или ценни книжа с право на глас на тази страна. Всеки опит за прехвърляне на Споразумението, освен ако не е изрично упълномощено съгласно този раздел, ще бъде невалиден.

14.2. Разделимост. Ако някоя разпоредба от Споразумението бъде обявена от компетентен съд за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде ограничена до минималната необходима степен, така че Споразумението да остане в сила по друг начин.

14.3. Приложимо право. Юрисдикция и място. Споразумението се урежда от българските закони без оглед на стълкновителни разпоредби в тях. Компетентността и мястото за действия, свързани с предмета на настоящото споразумение, ще бъде компетентният български съд и двете страни с настоящото се подчиняват на персоналната юрисдикция на такъв съд.

14.4. Известия. Всички известия, изисквани или разрешени съгласно това Споразумение, ще бъдат в писмен вид, при условие че Компанията може да изпрати такова писмено известие по имейл, чрез табло за управление на ITOPSTOP или друга подобна електронна комуникация.

14.5. Изменения. Откази. Компанията си запазва правото да променя условията на това Споразумение по всяко време и по каквато и да е причина, със или без предварително известие до Бизнес клиента, по свое усмотрение. Никакъв отказ няма да се подразбира от поведение или неуспех да се наложат или упражнят права по Споразумението, нито който и да е отказ ще бъде ефективен, освен ако не е в писмен вид, подписан от надлежно упълномощен представител от името на страната, за която се твърди, че се е отказала.

14.6. Цялостно споразумение. Това Споразумение, заедно с всякакви онлайн курсове, декларации за работа, Общи условия, Етичен кодекс, Кодекс за поведение на общността и Политика за поверителност представлява пълното и изключително разбирателство и съгласие на страните по отношение на неговия предмет и замества всички предишни разбирателства и споразумения, писмени или устни, по отношение на неговия предмет. Бизнес клиентът потвърждава, че онлайн курсовете са онлайн продукти, базирани на лиценз, и че за да осигури подобрено изживяване на бизнес клиентите, Компанията може да направи промени в онлайн курсовете.

14.7. Форсмажор. Нито една от страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение на което и да е задължение по Споразумението (с изключение на неплащане на такси за предоставени услуги), ако забавянето или неизпълнението е причинено от непредвидени събития, настъпили след подписването на Споразумението и които са извън разумния контрол на такава страна, като например стачка, блокада, война, терористичен акт, бунт, природно бедствие, пандемия, епидемия, значителна повреда или намаляване на електричеството, телекомуникационните мрежи или отказ на лиценз от държавна агенция.

14.8. Подизпълнители. Компанията може да използва услугите на трети страни доставчици, лектори, ментори, рецензенти и други подизпълнители и да им разреши да упражняват правата, предоставени на Компанията, за да предоставят онлайн курсовете и ITOPSTOP съгласно Споразумението, при условие че Компанията остава отговорна за (i) съответствие на всеки такъв подизпълнител с условията на Споразумението и (ii) за цялостното представяне на Компанията, както се изисква съгласно Споразумението.

14.9. Призовки. Нищо в Споразумението не пречи на Компанията да разкрива информация до степента, изисквана от закона, призовки или съдебни разпореждания, но Компанията ще положи разумни търговски усилия, за да уведоми Бизнес клиента, когато това е разрешено.

14.10. Независими изпълнители. Страните по Споразумението са независими изпълнители. Няма отношения на партньорство, съвместно предприятие, наемане на работа, франчайзинг или агенция, създадени с настоящото между страните. Нито една от страните няма да има правомощието да обвързва другата или да поема задължения от нейно име без предварителното писмено съгласие на другата страна.

14.11. Експортен контрол. При използването на ITOPSTOP Бизнес клиентът се съгласява да спазва всички закони и разпоредби за износ и внос на България и други приложими юрисдикции. Без да ограничава гореизложеното, (i) Бизнес клиентът декларира и гарантира, че не е вписан в нито един правителствен списък на забранени или ограничени страни или се намира в (или е гражданин на) държава, която е обект на правителствено ембарго или която е била определена от правителството като държава, “поддържаща тероризма”, (ii) Бизнес клиентът няма право съзнателно да определя служители като курсисти в нарушение на законите за износ и (iii) Бизнес клиентът няма да предоставя на ITOPSTOP никаква информация, която се контролира съгласно правилата за международен трафик на оръжие.

14.12. Допълнителни услуги. При спазване на правилата и условията, изложени тук, и приложимия Формуляр за поръчка, Бизнес клиентът може да избере да закупи от Компанията допълнителни услуги (напр. персонализирани проекти и т.н.) във връзка с онлайн курсове (“Допълнителни услуги”). Страните ще договорят добросъвестно правилата и условията, свързани с предоставянето на такива услуги във Формуляр за поръчка, който включва най-малко: a) описание на заявените Допълнителни услуги; б) прогнозна дата на наличността им; в) допълнителни такси, свързани с Допълнителните услуги; и г) всякаква друга информация, считана за важна от страните.