Назад

Последна актуализация: 25.12.2023

 

Тези условия се отнасят за потребители, чието използване на уебсайтовете и приложенията, притежавани, лицензирани или управлявани от Айтоп 2021 ООД (Компанията) за предоставяне на услуги за онлайн обучение (“Онлайн курсове”) се заплаща от Бизнес клиент за използване от служител или изпълнител/ спонсор, докато сте записани в онлайн курс (“Бизнес курсист” или “Вие”). За тези условия е получено съгласие от Ваше име от лицензополучателя на Компанията, който може да бъде Вашият работодател или спонсор на Вашия достъп (описан по-нататък като “Работодател”) и от Вас чрез използването на уебсайтовете и приложенията на ITOPSTOP. Ако не сте съгласни да следвате тези условия, моля, не продължавайте да използвате ITOPSTOP и се свържете с представителя на Вашия работодател.

ДОСТЪП НА БИЗНЕС КУРСИСТИ

Достъпът до онлайн курсове или други функции на ITOPSTOP са предмет на договорните условия, сключени между Компанията и Бизнес клиента. Бизнес клиентът, по свое усмотрение, може да ограничи, спре или прекрати използването на ITOPSTOP от своя бизнес курсист. Бизнес курсисти, които желаят да поддържат акаунт, след като участието им в курса приключи, могат да поддържат своите акаунти като редовни потребители съгласно стандартните Общи условия (ОУ) на Компанията. Бизнес курсистите, които не желаят да поддържат акаунт, след като участието им в курса приключи, могат да изтрият акаунтите си с помощта на инструментите за заявка за изтриване или акаунтите им да бъдат изтрити вместо тях от техния работодател или спонсор в съответствие с условията на техния договор с Компанията.

СЕРТИФИКАТИ

Някои онлайн курсове са структурирани или координирани в програмен формат и може да доведат до издаване на сертификат. Примерите за причини за задържане на издаването на сертификат включват: неспазване на Правилата за поведение на потребителите, плагиатство или други нарушения на Етичния кодекс и Кодекса за поведение на общността. Сертификатите се присъждат на лицето, което е спечелило сертификата въз основа на потвърждение на самоличността на работодателя или спонсора. В случай, че бизнес курсист избере да изтрие своя акаунт, постоянната връзка към сертификата, от която може да бъде проверен, ще бъде изтрита, без да е възможно възстановяване на издадените сертификати.

ДАННИ, СПОДЕЛЕНИ С РАБОТОДАТЕЛ ИЛИ СПОНСОР

Информацията, свързана с използването на онлайн курса от бизнес курсисти, ще бъде споделена с работодателя или спонсора, както е посочено в нашата Политика за поверителност. Това включва предоставяне на Вашия работодател или спонсор на статистически данни относно времето, прекарано в онлайн курсове, завършени/изпратени проекти, общ напредък и резултати от оценката. Ако не желаете да позволите на Вашия работодател или спонсор да има достъп до такива данни, не използвайте ITOPSTOP като Бизнес курсист; налични са платени онлайн курсове.

МОДИФИКАЦИЯ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Освен ако не е договорено друго в споразумението между Компанията и Вашия работодател, ние си запазваме правото да променим или модифицираме тези Условия за ползване по наше усмотрение по всяко време. Ще положим разумни от търговска гледна точка усилия, за да Ви уведомим за всякакви съществени промени. Всяка промяна или модификация на тези Условия за ползване влиза в сила незабавно след публикуването от Компанията в ITOPSTOP от датата, посочена в актуализираните Условия за ползване от бизнес курсист.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като условие за достъп или използване на ITOPSTOP Ви е забранено да предприемате и се съгласявате да не: (a) нарушавате приложимите закони, разпоредби или правила; (b) създавате множество потребителски акаунти; (c) възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, показвате, публикувате, прехвърляте, разпространявате, създавате производни произведения на или използвате за търговски цели която и да е част от ITOPSTOP, онлайн курсове, всяко съдържание (както е дефинирано по- долу) или каквото и да е друг аспект от нашите операции, различен от изрично разрешеното съгласно тези Условия за ползване от бизнес курсист; (d) правите обратно инженерство, декомпилирате, разглобявате или по друг начин осъществявате достъп до изходния код за всеки софтуер, който може да се използва за работа с Услугите; (e) използвате името на Компанията, търговски марки, марки за услуги или други материали във връзка с или за предаване на непоискани съобщения или имейли; (f) използвате всякакви мощни, автоматизирани, електронни или други средства на трети страни за достъп до Услугите, включително без ограничение роботи, плъгини за браузъри, разширения за браузъри, паяци или скриптове (“Добавки”)); (g) рамкирате Услугите, поставяте изскачащи прозорци върху страниците им или по друг начин да влияете върху показването на страниците им; (h) невярно заявявате/ представяте Вашата самоличност, включително, но не само, посредством използването на псевдоним или невярно представяне на Вашите връзки с физическо или юридическо лице, минали или настоящи; (i) поставяте заглавки или по друг начин манипулирате идентификатори за прикриване на произхода на всяка комуникация, предавана чрез ITOPSTOP; (j) директно или чрез каквито и да е добавки изтриете която и да е част от ITOPSTOP, Съдържание и/или Онлайн курсове; и/или (k) се намесвате в или прекъсвате ITOPSTOP, неговите сървъри и всички свързани мрежи, използвани за предоставяне на онлайн курсове. Освен това не можете да публикувате, качвате или предавате на или по друг начин да предоставяте на ITOPSTOP каквото и да е съдържание, съобщения или друга информация (наричани заедно “Неразрешено съдържание”):

 • което е неприлично, измамно, или клеветническо или което клевети, злоупотребява, тормози, дискриминира или заплашва други;
 • който съдържа каквито и да е вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, cancelbots или други дезактивиращи устройства или други вредни компоненти, предназначени да или които могат да повредят, вредно се намесят, тайно да прихванат или експроприират всяка система, данни или лична информация;
 • което нямате право да разкривате или до което нямате право да предоставяте достъп по силата на закон или по договорни или доверителни отношения (като вътрешна информация или частна и поверителна информация, получена или разкрита като част от трудови правоотношения или съгласно споразумения за неразкриване);
 • което нарушава авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друга интелектуална собственост или право на собственост на трета страна;
 • което нарушава правата на други потребители на услугите; или
 • което нарушава всеки приложим закон или по друг начин защитава или насърчава каквато и да е незаконна дейност.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Компанията предоставя на бизнес курсистите възможността да качват публикации във форума, да чатят с други потребители, участват в потребителски дискусии, както и да публикуват съдържание, дискусии, материали, медии и друга информация чрез профилни страници и в ITOPSTOP, за социално взаимодействие или за използване с онлайн Курсове, напр. въпроси, хипотези, примери и т.н. (общо “Потребителско съдържание”). Компанията не носи отговорност за потребителското съдържание и не гарантира, че такова потребителско съдържание е точно, вярно, актуално, надеждно или подходящо. От Вас се очаква да разбирате ограниченията, насоките и политиките на Вашия работодател по отношение на информацията, публикувана на публични уебсайтове, и трябва да се въздържате от публикуване или качване на поверителна информация, независимо дали е Ваша или на Вашите работодатели. Вие разбирате и се съгласявате, че разчитането и/или позоваването на такова потребителско съдържание е единствено на Ваш собствен риск. Компанията не претендира за собственост върху каквото и да е Потребителско съдържание, което Вие или друг Потребител можете да изпратите или да направите достъпно за включване в уебсайтовете или Онлайн курсовете. Вие и Вашият работодател може да имате алтернативни договорни споразумения, според които от Вас се изисква да предоставите копия или мостри от информация, публикувана в ITOPSTOP. Компанията не е съгласна да участва в такива договорености и сътрудничеството в тази област не е част от услугата на Компанията. Съответно, в съответствие с лиценза, предоставен на Компанията, Компанията ще Ви третира като единствен и изключителен собственик на всички и всички права, право на собственост и интерес в и към Потребителското съдържание, което изпращате, публикувате или споделяте чрез нашите Услуги.

По отношение на всяко потребителско съдържание, което предоставяте на Компанията (включително за включване в онлайн курсове) или което по друг начин е предоставено на Компанията, с настоящото предоставяте на Компанията неотменим, световен, постоянен, безвъзмезден и неизключителен лиценз за използване, разпространяване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публично изпълняване и публично показване на такова Потребителско съдържание в ITOPSTOP или казано по друг начин правото да експлоатира Потребителското съдържание, с правото да сублицензира такива права (на множество нива) за всякакви цели. Компанията си запазва правото да премахва всяко потребителско съдържание от ITOPSTOP по всяко време и по каквато и да е причина. Вие се съгласявате да не предоставяте никакво Потребителско съдържание, което (a) нямате всички необходими права, лицензи и/или разрешения, за да предоставите и разрешите на Компанията да използва, (b) е известно, че е неточно или непълно, (c) изисква Компанията да плаща всякакви такси на трети страни, свързани с предоставянето и използването на такова Потребителско съдържание, (d) нарушава или присвоява права на трети страни, (e) е ограничено от законите относно предаването на технически данни, изнесени от България или страната в която живеете.

ЛИЦЕНЗ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Както се използва тук, “Образователно съдържание” означава подмножество от Съдържанието, съдържащо образователните материали, предоставени Ви чрез онлайн курсовете, включително онлайн лекции, речи, видео уроци, викторини, планове, презентационни материали, домашни задачи, задачи по програмиране, примерни кодове и други образователни материали и инструменти. Такова образователно съдържание ще се счита за “Лицензиран материал” съгласно условията на лиценза Creative Commons (както е дефиниран по-долу). С настоящото Компанията Ви предоставя индивидуален лиценз за Образователното съдържание, предмет на, както е променено тук, правилата и условията на лиценза Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 4.0, намиращ се на http://creativecommons.org/licenses/by-ncnd/4.0 и последващи местоположения за такъв лиценз (“CC лиценз”), при условие че във всеки случай Образователното съдържание е специално маркирано като предмет на CC лиценза. Без да се ограничава общият характер на условията на CC лиценза, следните типове употреби Компанията изрично определя като търговски употреби и забранени съгласно този лиценз:

 • (a) продажба или отдаване под наем на (i) която и да е част от Образователното съдържание, (ii) всякакви производни произведения, базирани поне отчасти на Образователното съдържание, или (iii) всяка колективна работа, която включва която и да е част от Образователното съдържание;
 • (б) продажба на достъп или връзка към която и да е част от Образователното съдържание без предварително получаване на информирано съгласие от купувача, че купувачът е наясно, че Образователното съдържание или такава част от него е достъпно на Уебсайта безплатно;
 • (c) предоставяне на обучение, поддръжка или редакционни услуги, които използват или препращат към Образователното съдържание в замяна на такса;
 • (d) продажба на реклами, спонсорство или промоции, поставени в Образователното съдържание или част от него, или продажба на реклами, спонсорство или промоции на който и да е уебсайт или блог, съдържащ част от Образователното съдържание, включително без ограничение всякакви “изскачащи реклами”;
 • (д) използване на Образователно съдържание от колеж, университет, училище или друга образователна институция за обучение, където обучението е платено; и
 • (е) използване на Образователно съдържание от корпорация с нестопанска цел или организация с нестопанска цел за вътрешно професионално развитие или обучение.

КОМУНИКАЦИИ ВЪВ ФОРУМ, БЛОГ И УЕБИНАР

Бизнес курсистите може да могат да публикуват съобщения и да взаимодействат с други потребители, персонал на Компанията или доставчици на услуги на Компанията чрез потребителски форуми, уебинари, блогове или други канали за комуникация (наричани “Форум”), достъпни на или чрез ITOPSTOP. Използването на тези форуми представлява публично, а не лично средство за комуникация между Вас и другите страни. Никаква поверителна информация, независимо дали тази на бизнес курсиста или неговия работодател, не трябва да се съобщава чрез форуми. Компанията не прави декларация, че всяка комуникация чрез форуми ще бъде прегледана, проверена, архивирана или наблюдавана по друг начин от Компанията по какъвто и да е начин, въпреки че Компанията си запазва правото да прави това по всяко време по свое усмотрение.

ИЗПРАЩАНЕ НА ИДЕИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА

Могат да бъдат изпратени всякакви идеи и/или отзиви, които бизнес курсист може да има относно ITOPSTOP.

Обратната информация, предоставена на Компанията относно нейните продукти, не е поверителна информация за бизнес клиенти.

ВРЪЗКА КЪМ САЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтовете и/или онлайн курсовете може да съдържат връзки към страници или съдържание на уебсайтове на трети страни (“Свързани сайтове”), а тези свързани сайтове може да съдържат съдържание или да предлагат продукти и/или услуги за продажба. Компанията не създава, редактира, контролира или наблюдава тези свързани сайтове. Вие потвърждавате и се съгласявате, че (a) ние не носим отговорност за точността или наличността на информацията, предоставена от Свързани сайтове, и (b) ние не контролираме или одобряваме спонсорите на такива Свързани сайтове или съдържанието, продуктите, рекламата или други материали, представени на такива свързани сайтове. Можем да премахнем всички свързани сайтове от уебсайтовете или онлайн курсовете по всяко време по каквато и да е причина или без причина. КОМПАНИЯТА НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ТРАНЗАКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАС С ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТАКИВА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ. Оценяваме, че свързаните сайтове може да съдържат материали, върху които операторът на свързаните сайтове има права на интелектуална собственост. Ние уважаваме тези права и предоставяме връзките само за информационни цели. Фактът, че e предоставена връзка към който и да е свързан сайт, не създава и не предполага никакви отношения или партньорство с оператора на такъв свързан сайт.

БИЗНЕС КУРСИСТСКИ СПОРОВЕ

Всички правни въпроси или спорове относно използването на ITOPSTOP от бизнес курсисти трябва да бъдат отнесени до работодателя на бизнес курсиста за разрешаване и ще бъдат разрешени между страните, както е посочено в приложимия договор.