Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

С достъп до International Training Opportunities Portal for Students, Trainees and Ordinary Pupils (ITOPSTOP) и кандидатстване за Образователен партньор (преподавател или доставчик), Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия (посочени тук като “Споразумение”), Общи условия, Политика за поверителност, Етичен кодекс и Кодекс за поведение на общността и с настоящото заявявате и гарантирате, че сте прочели всеки от тях.

Физическите лица, участващи в ITOPSTOP като образователни партньори на Айтоп 2021 ООД (Компанията), се наричат тук колективно “Лектори”, всяко като “Лектор”.

Юридическите лица (организациите/институциите), участващи в ITOPSTOP като образователни партньори на Айтоп 2021 ООД (Компанията), се наричат колективно тук “Доставчици”, всяка от тях като “Доставчик”.

Компанията си запазва правото да променя условията на това Споразумение (заедно с всички приложими нива на услугата или насоки, онлайн курс, преглед или други правила или стандарти, като, но не само, Етичния кодекс и Кодекса за поведение на общността, които са включени в тази препратка) по всяко време и по каквато и да е причина, със или без предварително известие до Образователния партньор, по свое усмотрение. Условията, които не са дефинирани тук, са дефинирани в Общите условия.

МОЛЯ, ПРЕГЛЕДАЙТЕ ВНИМАТЕЛНО ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, КОЕТО СЪДЪРЖА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ, КАКТО И ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК И ОТКАЗ ОТ СЪДЕБЕН ПРОЦЕС, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В РАЗДЕЛ 13 ПО-ДОЛУ. ТОЗИ РАЗДЕЛ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ ИЗИСКВА ДА РАЗРЕШАВАТЕ СПОРОВЕ С КОМПАНИЯТА НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА ЧРЕЗ ОКОНЧАТЕЛЕН И ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ. С ВЛИЗАНЕТО В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И РАЗБРАЛИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

1. ДОПУСТИМОСТ

За да отговаряте на условията за образователен партньор, в допълнение към всички други изисквания, посочени тук:

 • Лекторът трябва (1) да е навършил 18 години или възрастта на пълнолетие в неговата/нейната юрисдикция; (2) да демонстрира познания по темата(темите), за които кандидатът се интересува от предоставяне на Образователни и обучителни услуги; и (3) да не е в нарушение или признат в компетентен съд в нарушение на закон, акт, наредба или правителствена заповед.
 • Доставчикът трябва (1) да има валидна юридическа регистрация и да се представлява от своя законен представител или пълномощник с валидно пълномощно; (2) да демонстрира познания по темата(темите), за които кандидатът се интересува от предоставяне на Образователни и обучителни услуги; и (3) да не е в нарушение или признат в компетентен съд в нарушение на закон, акт, наредба или правителствена заповед.

2. ОБРАЗОВАТЕЛНИ И ОБУЧИТЕЛНИ УСЛУГИ

2.1. Образователни и обучителни услуги. За определени курсове на Компанията и други предложения, упълномощените потребители на Компанията (“Потребители”) имат достъп до различни Образователни и обучителни услуги, които се поддържат от пазара за онлайн обучение на Компанията (ITOPSTOP). В зависимост от преценката на Компанията и продължаващото спазване от страна на Образователния партньор на условията на това Споразумение, Компанията ще предостави на Образователния партньор достъп до ITOPSTOP, чрез който да разработва и преподава онлайн курсове. Образователният партньор се съгласява да създаде Образователно съдържание за публикуване и показване в ITOPSTOP и да предостави всички необходими допълнителни услуги. Както се използва тук, терминът “Образователно съдържание” означава всички уроци или онлайн курсове, базирани на такси, включително образователните материали, предоставени чрез онлайн курсовете, включително онлайн лекции, речи, видео уроци, викторини, презентационни материали, домашни задачи, програмни задания, примерни кодове, тестове, оценки, съдържание на началната страница на курса, съобщения и други образователни материали и инструменти, създадени от Образователния партньор с помощта на интерфейсния редактор на курсове на ITOPSTOP или всяко друго собствено приложение, както и всяка друга информация, текст, файлове или друго съдържание, публикувано от образователния партньор на ITOPSTOP.

2.2. Достъп до уебсайт. Компанията предоставя на Потребителите достъп до уебсайтовете на Компанията и нейните онлайн курсове при спазване на правилата и условията, описани в Общите условия и Политиката за поверителност. До степента, в която Образователният партньор използва уебсайтовете на Компанията в качеството си на Потребител, Образователният партньор се съгласява да спазва правилата и условията на Компанията, приложими за такива Потребители. Освен това Образователният партньор няма да насърчава или улеснява нарушението или нарушаването на правилата и условията, приложими за Потребителите, нито каквито и да е други указания, Етичен кодекс, Кодекс на поведение на общността, правила или лицензи, публикувани във връзка с онлайн курсовете. Компанията позволява на Образователния партньор да добавя други потребители като Съ-лектори на Образователното съдържание, което Образователният партньор управлява. С добавянето на Съ-лектор Партньорът за обучение разбира, че упълномощава Съ-лектора да предприеме определени действия, които засягат неговия ITOPSTOP акаунт и Образователно съдържание. Нарушенията на условията и политиките на компанията от такъв Съ-лектор също могат да повлияят на акаунта и Образователното съдържание на Образователния партньор.

2.3. Изпълнение на услугите. Образователният партньор разбира, че Компанията се интересува само от резултатите, които трябва да бъдат получени. Образователният партньор се съгласява да полага максимални усилия за провеждане на всеки онлайн курс в съответствие със Споразумението и всички правила, условия или други критерии, определени от Компанията за онлайн курсове, включително полагане на максимални усилия за разработване, поддръжка, оценка, преглед и/или комуникация и взаимодействие за всеки такъв онлайн курс в съответствие с най-високите индустриални стандарти, всички насоки за ниво на обслужване, Етичния кодекс, Кодекса за поведение на общността и всички критерии, определени за онлайн курсове, произтичащи от онлайн курсовете или друго предложение за Услуги на компанията (“Образователни и обучителни услуги”). Образователният партньор също се съгласява да полага максимални усилия за завършване на Образователните и обучителни услуги за всеки Онлайн курс в рамките на времето, предложено за всеки такъв Онлайн курс или компонент на Онлайн курс и както е посочено във всички нива на обслужване или насоки. До степента, в която Обучителният партньор не успее да инициира или завърши Образователни и обучителни услуги за конкретен онлайн курс в рамките на времето, посочено от Компанията за този онлайн курс, Компанията си запазва правото да възложи онлайн курса на друг Образователен партньор и в такъв случай събитие, Образователният партньор няма да получава такси за този онлайн курс.

2.4. Доставка. Образователният партньор ще достави уроците, задачите, тестовете, дизайните, модулите, софтуера, продуктите, документацията и другите материали, посочени за Услугите за образование и обучение (индивидуално или колективно, “Резултати”) в съответствие с графика за доставка и други условия и условия, определени от Компанията от време на време.

2.5. Публикуване. Образователният партньор с настоящото разрешава, упълномощава и лицензира Компанията и нейните филиали, приемници и правоприемници, както и техните съответни лицензополучатели и агенти, доставчици на услуги, служители, директори и агенти на всеки един от тях (“Упълномощени лица”), за показване, публично представяне, излагане, предаване, излъчване, възпроизвеждане, запис, фотографиране, дигитализиране, модифициране, промяна, редактиране, адаптиране, създаване на производни произведения, експлоатация, популяризиране, продажба, отдаване под наем, лицензиране, друго използване и позволяване на други да използват името, търговската марка, фирменото име, името на услугата, изображението, подобието, външния вид, гласа, професионалната и лична биографична информация и други лични характеристики на Образователния партньор, както и предоставеното Образователно съдържание във връзка с продажбата, експлоатацията, промотирането, рекламата и маркетинга на продуктите и услугите на Компанията по целия свят и във всеки носител или формат, който съществува в момента или бъде създаден без допълнително съгласие от Образователния партньор. Образователният партньор с настоящото потвърждава и се съгласява, че няма право да преглежда или одобрява окончателното Образователно съдържание, преди да бъде използвано от Компанията, и че Компанията не носи отговорност пред Образователния партньор за каквото и да е редактиране или промяна на Образователното съдържание или за каквото и да е изкривяване или други ефекти, произтичащи от редактирането, промяната или използването на Образователното съдържание от Компанията. Без да ограничава каквито и да е други права по Споразумението, Компанията може да променя Образователното съдържание (например изображения, описание на курса и метаданни) с цел подобряване на Услугите, включително учебното преживяване и цялостното преживяване и ангажираност на Потребителите. Образователният партньор се отказва от всякакви права на поверителност, публичност или всякакви други права от подобен характер във връзка с тези дейности, до степента, допустима съгласно приложимото законодателство. Освен ако не е договорено друго, Образователният партньор има право да премахне цялото или част от своето Образователно съдържание от Услугите по всяко време. Освен ако не е договорено друго, правото на Компанията да сублицензира правата в този раздел ще бъде прекратено по отношение на нови потребители шестдесет (60) дни след премахването на Съдържанието. Въпреки това, (1) правата, дадени на курсистите преди премахването на Съдържанието, ще продължат да действат в съответствие с условията на тези лицензи (включително всички предоставени с доживотен достъп) и (2) Правото на Компанията да използва такова Съдържание за маркетингови цели остава в сила и след прекратяването.

2.6. Ограничения. На Образователните партньори е строго забранено да взаимодействат с потребители за лични цели и/или извън ITOPSTOP и трябва да действат професионално по всяко време.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПАРТНЬОР

3.1. Образователният партньор има право да:

 • разработва и публикува Образователно съдържание и предоставя Образователни и обучителни услуги на онлайн образователния пазар на Компанията (ITOPSTOP), т.е. провежда онлайн курсове чрез ITOPSTOP;
 • участва в пакетно предложение на Компанията, в което избраните от Компанията онлайн курсове се предлагат в пакетно предложение (план за членство) на Клиенти;
 • участва в промоции на Компанията;
 • получава такси под формата на дял от приходите, генерирани от неговите онлайн курсове на ITOPSTOP;
 • използва всякакви други права, описани в това Споразумение.

3.2. Образователният партньор е отговорен за своето Образователно съдържание, публикувано в ITOPSTOP, и декларира, гарантира, поема задължение и се съгласява, че:

 • притежава или има необходимите лицензи, права, съгласия (включително, както е приложимо, всички морални права и/или съгласия, или е получил съответните откази  от права или съгласия по отношение на всички морални права и подобни права) и разрешения, както и правомощието да упълномощава Компанията да показва, публично да представя, излага, предава, излъчва, възпроизвежда, записва, снима, дигитализира, модифицира, променя, редактира, адаптира, създава производни произведения, експлоатира, популяризира, продава, отдава под наем, лицензира, използва по друг начин и позволява на други да използват неговото Образователно съдържание във и чрез Услугите по начина, предвиден в Споразумението;
 • има необходимите квалификации, пълномощия и опит, включително без ограничение, образование, обучение, знания и набор от умения за преподаване и предлагане на услугите, които предлага в Курсовете и чрез Услугите;
 • ще спазва всички разумни указания или насоки, споделяни от Компанията от време на време, по отношение на нейното Образователно съдържание;
 • неговото Образователно съдържание и Услугите за образование и обучение са в съответствие с всички изисквания, посочени в Кодекса за поведение на общността и Общите условия;
 • няма да публикува, качва или предава към или по друг начин предоставя чрез Услугите каквото и да е “Неоторизирано съдържание”, както е посочено в Правилата за потребителско поведение в Общите условия;
 • няма да участва в каквато и да е дейност, която би изисквала Компанията да получава лицензи от или да плаща възнаграждения на трета страна, включително необходимостта да плаща възнаграждения за публично изпълнение на музикално произведение или звукозапис;
 • няма да поставя реклами (независимо дали пряко или косвено) от името на рекламодатели трети страни (независимо дали като агент или по друг начин) по отношение на Образователното съдържание;
 • ще отговоря незабавно на Потребителите и ще гарантира качество на услугата, съответстващо на стандартите на индустрията, в която работи, и Услугите за образование и обучение като цяло;
 • своевременно ще предоставя на Компанията цялата информация, която изисква от време на време, свързана с Потребителите и Образователното съдържание, включително данни, свързани със завършването и напредъка на Потребителя в рамките на курсовете;
 • ще предоставя поддръжка на Компанията, както е разумно поискано и необходимо, и ще помага на Компанията да изпълни или надхвърли ангажиментите си за ниво на обслужване към своите потребители съгласно Условията за ниво на обслужване на Компанията, когато е приложимо и разумно практично за това;
 • ще съблюдава всички други задължения, описани в това Споразумение.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМПАНИЯТА

4.1. Компанията си запазва правото да:

4.1.1. показва, публично представя, излага, предава, излъчва, възпроизвежда, записва, снима, дигитализира, модифицира, променя, редактира, адаптира, създава производни произведения, експлоатира, популяризира, продава, отдава под наем, лицензира, използва по друг начин и разрешава на други да използват името, търговската марка, фирмата, името на услугата, изображението, подобието, външния вид, глас, професионална и лична биографична информация и други лични характеристики на Образователния партньор, както и предоставеното Образователно съдържание;

4.1.2. премахва Образователно съдържание, спира плащания и/или наказва Образователни партньори по каквато и да е причина по всяко време, без предварително известие, включително в случаите, когато:

 • Образователен партньор или Образователно съдържание не отговарят на правилата на Компанията или правните условия (включително Общите условия);
 • Образователното съдържание е под стандартите за качество на Компанията или има отрицателно въздействие върху изживяването на курсистите;
 • Образователен партньор участва в поведение, което може да се отрази неблагоприятно на Компанията или да доведе Компанията до проблем с репутация, презрение, скандал или подигравка;
 • Образователен партньор използва услугите на специалист по маркетинг или друг бизнес партньор, който нарушава политиките на Компанията;
 • Образователен партньор използва Услугите по начин, който представлява нелоялна конкуренция, като например популяризиране на своя външен бизнес по начин, който нарушава политиките на Компанията; или
 • както е определено от Компанията по нейно усмотрение.

4.1.3. прекрати всички по-нататъшни задължения към Обучителен партньор, което влиза в сила незабавно и без по-нататъшна отговорност към Образователния партньор, но без да се засягат неизпълнените задължения на Образователния партньор към Компанията;

4.1.4. променя условията на това Споразумение (заедно с Общите условия, стандартите за онлайн курсове, инструкциите, правилата или насоките) по всяко време и по каквато и да е причина, със или без предизвестие до Образователния партньор, по свое усмотрение;

4.1.5. наложи това Споразумение и която и да е от неговите разпоредби чрез разпореждане, специфично изпълнение или друго справедливо обезщетение, без да се налага да внася гаранция или друго възнаграждение, в допълнение към всички други средства за правна защита, които Компанията може да има за нарушение на това Споразумение по закон или по друг начин ;

4.1.6. използва всякакви други права, описани в това Споразумение.

4.2. Компанията е отговорна за отчитането на натрупаните такси на Образователния партньор и плащането им в съответствие с Условията за плащане, описани по-долу, както и да спазва всички други задължения, описани в това Споразумение.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Такси. Образователният партньор ще получи таксите, посочени за онлайн курса в момента, в който онлайн курсът е предложен, в съответствие с условията, посочени в това Споразумение. Образователният партньор няма право и Компанията не носи отговорност за други такси, разходи или разноски. Компанията си запазва правото да коригира таксите по свое усмотрение. С приемането на Онлайн курса Образователният партньор се съгласява с таксите, свързани с Онлайн курса, които са публикувани в момента на приемане, и да не предявява претенции, свързани с адекватността на ценообразуването на таксите или обезщетение по-късно.

5.2. Условия за плащане. Всички такси и други суми, дължими на Образователния партньор по настоящото Споразумение, ако има такива, са посочени и се плащат във валутата, която ще бъде посочена на база на онлайн курса, а Образователният партньор ще бъде отговорен за разходите, свързани с всеки валутен обмен, приложим за конвертиране на посочената валута в местната валута на образователния партньор. Освен ако не е посочено друго от Компанията в писмена форма, Образователният партньор ще получава плащания от Компанията на месечна база за всички такси, дължими на Образователния партньор чрез доставчици на платежни услуги по избор на Компанията. Понастоящем Компанията използва някои доставчици на платежни услуги, но си запазва правото да добавя или по друг начин да използва друга услуга за обработка на плащания в бъдеще. Всички плащания, извършени към Образователния партньор от Компанията по-долу, ще бъдат извършени чрез такъв доставчик на платежни услуги и са предмет на и изключват всякакви такси или други такси, които този доставчик на платежни услуги може да начисли или на Компанията, или на Образователния партньор. До степента, в която Образователният партньор пребивава или се намира по друг начин на място, което не се обслужва от доставчици на платежни услуги на Компанията, Образователният партньор няма да предоставя Образователни и обучителни услуги съгласно настоящото споразумение и Компанията няма да има задължения към Образователния партньор по-долу. Образователният партньор потвърждава и се съгласява, че единствено и изключително отговорност на Образователния партньор е да създаде акаунт при доставчик на платежни услуги и да поддържа този акаунт в добро състояние. Образователният партньор също се съгласява, че местоположението, свързано с неговия или нейния акаунт за обработка на плащания, ще бъде точно и в съответствие с информацията за кандидатстване на Образователния партньор. Компанията няма да носи никаква отговорност пред Образователния партньор за плащания, дължими по настоящото Споразумение, които са отказани от доставчик на платежни услуги, които остават непотърсени за период от тридесет (30) или повече дни или по друг начин са отхвърлени от PayPal или друг доставчик на платежни услуги, по каквато и да е причина.

5.3. Възстановяване на суми. Образователният партньор потвърждава и се съгласява, че курсистите имат право да получат възстановяване на суми, както е описано подробно в Общите условия. Образователният партньор няма да получава никакви приходи от транзакции, за които е предоставено възстановяване на суми съгласно Общите условия. Ако курсист поиска възстановяване на суми, след като Компанията е платила съответното плащане на Образователния партньор, Компанията си запазва правото или (1) да приспадне сумата на възстановяването от следващото плащане, изпратено на Образователния партньор, или (2) когато не се дължат допълнителни плащания на Образователния партньор или плащанията са недостатъчни за покриване на възстановените суми, да изиска от Образователния партньор да възстанови всички суми, възстановени на курсистите за Образователното съдържание на Образователния партньор.

6. ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. Независим изпълнител. Образователният партньор е независим изпълнител и нищо в това Споразумение няма да се тълкува като установяване на трудови или агентски отношения между Компанията и Образователния партньор. Образователният партньор няма право да обвързва Компанията с договор или по друг начин. Образователният партньор ще извършва Услугите за образование и обучение под общото ръководство на Компанията, но Образователният партньор ще определи, по собствено усмотрение, начина и средствата, чрез които се извършват Услугите, при спазване на изискването Образователния партньор да спазва по всяко време приложимото законодателство, това Споразумение, Общите условия, специалните условия, работните декларации или насоките, ако е приложимо, и стандартите за качество на Компанията.

6.2. Оборудване и график. Образователният партньор разбира и се съгласява, че Компанията не ръководи или контролира Образователния партньор, че Компанията не определя работно време, работни графици или местоположение на работа; (или доколкото Компанията трябва да определи работно време, работни графици или местоположение на работа, Компанията ще направи това въз основа на възможностите на Образователния партньор и нуждите на Компанията); че Компанията няма да предостави на Образователния партньор никакво оборудване, интернет връзки, инструменти, труд, обучение или материали, необходими на Образователния партньор за предоставяне на Услугите за образование и обучение съгласно настоящото Споразумение; и Компанията не предоставя помещенията, в които Образователните партньори ще извършват работата.

6.3. Данъци и доходи на служителите. Образователният партньор трябва да докладва на всички приложими държавни агенции като доход всички компенсации, получени от Образователния партньор съгласно това Споразумение. Образователният партньор ще бъде изцяло отговорен за плащането на всички данъци, удържани при източника, социално осигуряване, обезщетения на работниците, осигуровки за безработица и трудова злополука или подобни елементи, изисквани от всяка държавна агенция. Образователният партньор няма да има право на каквито и да било обезщетения, изплащани или предоставяни от Компанията на нейните служители, включително, без ограничение, всякакви плащания за отпуск или болест, или да участва в каквито и да било планове, договорености или разпределения, направени от Компанията, отнасящи се до каквото и да е от следните – бонус, опция за акции, споделяне на печалба, застраховка или подобни облаги. Образователният партньор ще обезщети и предпази Компанията от и срещу всички щети, отговорности, загуби, санкции, глоби, разноски и разходи (включително разумни такси и разходи на адвокати и други специалисти), произтичащи от или свързани с всяко задължение, наложено от закон за Компанията да плаща всички данъци, удържани при източника, социално осигуряване, осигуровки за безработица и трудова злополука или подобни елементи във връзка с компенсация, получена от Образователния партньор съгласно това Споразумение.

6.4. Застраховка. Образователният партньор потвърждава, че Компанията няма да поддържа застраховка за отговорност от името на Образователния партньор. Образователният партньор се насърчава да поддържа в сила адекватна застраховка за отговорност, за да защити себе си от искове за телесна повреда (или смърт) или материални или нематериални имуществени щети (включително загуба на използване), които произтичат от всяко негово действие или бездействие.

7. СОБСТВЕНОСТ

7.1. Права на интелектуална собственост

 • Компанията потвърждава, че интелектуалната собственост върху Образователното съдържание, предоставено от Образователния партньор, принадлежи на Образователния партньор и/или неговите лицензодатели.
 • Образователният партньор се съгласява, че Компанията притежава и запазва интелектуалната собственост, правото на собственост и интереса към: (i) Услугите и Софтуера (включително всички подобрения, подобрения или модификации на Услугите и Софтуера); (ii) всякакъв софтуер, приложения, изобретения или друга технология, разработена във връзка с услугите за внедряване или поддръжка.
 • Образователният партньор не е упълномощен да използва която и да е интелектуална собственост на Компанията, освен както е изрично разрешено от това Споразумение.
 • Образователният партньор е ограничен да предявява претенции към интелектуалната собственост на Компанията.

7.2. Морални права. В най-пълната степен, позволена от приложимото законодателство, Образователният партньор също така неотменимо прехвърля и възлага на Компанията и се съгласява да прехвърли неотменимо и да възложи на Компанията, и се отказва и се съгласява никога да не предявява никакви и всички морални права (както е дефинирано по-долу), които Образователният партньор може да има във или по отношение на всяко Образователно съдържание и/или Образователни и обучителни услуги (Работи) по време и след срока на настоящото споразумение. “Морални права” означава всякакви права да се претендира за авторство на произведение, да се възрази срещу или да се предотврати модифицирането или унищожаването на произведение, да се изтегли от обращение или да се контролира публикуването или разпространението на произведение и всяко подобно право, съществуващо съгласно съдебно или законово право на която и да е страна по света или съгласно който и да е договор, независимо дали това право се нарича или обикновено се нарича “морално право”.

7.3. Сродни права. До степента, в която Образователният партньор притежава или контролира (понастоящем или в бъдеще) каквито и да е патентни права, авторски права, маскирани работни права, права на търговска тайна или всяка друга интелектуална собственост или права на собственост, които могат да блокират или попречат, или по друг начин се изискват за упражняването от Компанията на правата, възложени на Компанията по силата на това Споразумение (наричани заедно “Свързани права”), Образователният партньор с настоящото предоставя или ще накара да бъде предоставена на Компанията неизключителен, безвъзмезден, неотменим, постоянен, прехвърляем, световен лиценз (с право на сублицензиране) да прави, е направила, използва, предлага, продава, импортира, копира, модифицира, създава производни произведения въз основа на, разпространява, сублицензира, показва, изпълнява и предава всякакви продукти, софтуер, хардуер, методи или материали от всякакъв вид, които са обхванати от такива Сродни права, до степента, необходима, за да позволи на Компанията да упражнява всички права, възложени на Компанията съгласно това Споразумение.

8. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И ГАРАНЦИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПАРТНЬОРИ

8.1. Без предварителни задължения. Образователният партньор декларира и гарантира, че няма предварително съществуващи задължения или ангажименти (и няма да поеме задължения или ангажименти), които биха били в противоречие или несъвместими с или които биха попречили на Образователния партньор при изпълнението на неговите задължения съгласно този споразумение.

8.2. Стандарт за изпълнение. Образователният партньор декларира и гарантира, че Услугите за образование и обучение ще се извършват в (i) съответствие с всички приложими закони и разпоредби; и (ii) задълбочен и професионален начин, в съответствие с високи професионални и индустриални стандарти от лица с необходимото обучение, подготовка, опит, технически познания и умения за извършване на Образователни и обучителни услуги. Образователният партньор потвърждава, че Компанията може (но не е задължена) да провежда одити за осигуряване на качеството на Услугите за образование и обучение и може да предостави известие за неизпълнение на Образователни и обучителни услуги в съответствие с това Споразумение, Общите условия, Стандарти за Онлайн курсове или правила и инструкции, свързани с тях, и/или прекратяване на Услугите за образование и обучение с Образователен партньор.

8.3. Ненарушение. Образователният партньор декларира и гарантира, че неговото Образователно съдържание и/или Образователни и обучителни услуги (Работи) няма да нарушават, злоупотребяват или нарушават правата на трета страна, включително, без ограничение, права на интелектуална собственост или права на поверителност или права на публичност, освен до степента, в която която и да е част от Образователното съдържание и/или Образователните и обучителните услуги (Работи) на Образователния партньор са създадени, разработени или предоставени от Компанията или от трета страна от името на Компанията.

8.4. Ненабиране на персонал. По време на срока на настоящото Споразумение и за период от една (1) година след това Образователният партньор няма пряко или косвено да иска услугите на потребител, служител или Образователен партньор на Компанията за собствена изгода или в полза на който и да е друго лице или образувание.

8.5. Точна и актуализирана информация. Образователният партньор декларира и гарантира, че ще предостави вярна, точна и актуализирана информация, свързана с неговото заявление, регистрация и друга информация, свързана с предоставянето на Услугите за образование и обучение.

9. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Образователният партньор и неговите агенти и/или подизпълнители, ако има такива, няма да използват или разкриват на никоя страна каквато и да е Поверителна информация на Компанията, която е получена от Компанията по какъвто и да е начин. “Поверителна информация” означава всяка информация, определена от Компанията като поверителна или частна, цялата информация или данни относно или свързани с предложенията на Компанията (включително проучването, подобрението, разработването или продажбата им), процеси или бизнес операции, включително всяка информация свързана с клиенти, потребители или доставчици на Компанията, както и всяка друга информация, която е от такова естество, че разумен човек би я сметнал за поверителна или частна. Резултатите представляват поверителна информация на Компанията. Образователният партньор разбира, че във връзка с Услугите за образование и обучение, предоставени за който и да е онлайн курс, лицензодателите на трети страни могат също да предоставят данни и друга информация единствено за използване в онлайн курса и/или свързаните онлайн курсове за курсисти и такава информация също се счита за Поверителна информация за целите на това Споразумение. Разпоредбите на този раздел не се прилагат за информация, която: (i) е законно известна на Образователния партньор преди разкриването й от Компанията, (ii) е законно получена от Образователния партньор от която и да е трета страна без ограничения за разкриване, (iii) е или става достъпна за обществеността без ограничения, или (iv) е разкрита от Образователния партньор с предварителното писмено одобрение на Компанията.

9.1. Всички законни права, право на собственост и дялове в Поверителната информация ще останат собственост на Компанията или на съответните ѝ потребители. Образователният партньор трябва незабавно да уведоми Компанията за изтичането или предполагаемото изтичането на Поверителна информация в нарушение на този раздел, независимо дали е умишлено или по невнимание, и да сътрудничи на Компанията във всички усилия за коригиране, предприети за смекчаване на всяко вредно въздействие от такова изтичане.

9.2. Системи на Компанията. Образователният партньор ще има достъп до различни системи на Компанията (напр. ITOPSTOP). Образователният партньор се съгласява, че ще ограничи достъпа и използването на системите на Компанията до целите, необходими за предоставяне на услуги съгласно Споразумението и за дейности, свързани с Възлагането; които ще отговарят на системните политики или указания, предоставени от Компанията; и които няма да участват в дейности, които биха могли да въведат или заразят Системите на Компанията с вируси, червеи, бомби със закъснител, троянски коне или друг вреден или злонамерен софтуер или код. Образователният партньор се съгласява, че всички идентификационни данни или пароли за система на Компанията ще се считат за поверителна информация и това ще ги защити по съответния начин.

9.3. Обратна връзка. Образователният партньор може да предостави обратна връзка, коментари или предложения относно платформата на Компанията (ITOPSTOP), Образователно съдържание или други услуги или предложения на Компанията (“Обратна връзка”). Образователният партньор се съгласява, че всяка предоставена обратна връзка е напълно доброволна и Компанията ще бъде свободна да използва такава обратна връзка, както намери за добре, без никакви задължения към Образователния партньор.

10. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Образователният партньор ще защитава, обезщетява и предпазва Компанията от и срещу всички искове, щети, задължения, загуби, разходи (включително разумни хонорари и разходи на адвокати и други специалисти), произтичащи от:

 • всяко действие от трета страна срещу Компанията, което се основава на иск, че Образователни и обучителни услуги, извършени съгласно това Споразумение, или резултатите от такива Образователни и обучителни услуги (включително всяко Образователно съдържание или Работа), или използването им от Компанията, (a) нарушава всеки приложим закон или наредба и/или (b) нарушава, присвоява или нарушава правата на интелектуална собственост на такава трета страна; и
 • всяко действие от страна на трета страна срещу Компанията, което се основава на каквото и да е действие или бездействие на Образователния партньор и което води до: (a) лично нараняване (или смърт) или материални или нематериални имуществени щети (включително загуба на възможност за използване); или (b) нарушение на закон, наредба или регламент.

11. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

11.1. Срок. Това Споразумение ще влезе в сила на Датата на влизане в сила и, освен ако не бъде прекратено по-рано в съответствие с условията на това Споразумение, ще остане в сила и действие, докато Образователният партньор предоставя Образователни и обучителни услуги или е прекратено от която и да е от страните.

11.2. Прекратяване поради нарушение. Всяка страна може да прекрати това Споразумение (включително всички онлайн курсове в процес), ако другата страна наруши някое съществено условие на това Споразумение и не успее да отстрани това нарушение в рамките на тридесет (30) дни след писмено уведомление за това от изправната страна. Независимо от гореизложеното, Компанията си запазва правото да прекрати това Споразумение незабавно при всяко нарушение на това Споразумение, без период за отстраняване.

11.3. Прекратяване за удобство. Компанията може да прекрати това Споразумение (включително всички онлайн курсове в процеса) по всяко време, по каквато и да е причина или без причина, незабавно след писмено уведомление до Образователния партньор. Компанията може също така да прекрати индивидуален онлайн курс по всяко време, по каквато и да е причина или без причина, незабавно след писмено уведомление до Образователния партньор.

11.4. Действие на прекратяването. При изтичане или прекратяване на това Споразумение по каквато и да е причина: (i) Образователният партньор незабавно ще достави на Компанията цялото Образователно съдържание, включително цялата недовършена работа по всяко Образователно съдържание, което не е доставено преди това на Компанията, ако има такова; (ii) Образователният партньор незабавно ще достави на Компанията цялата Поверителна информация, която притежава или контролира Образователният партньор; и (iii) Компанията ще плати на Образователния партньор всички натрупани, но неплатени такси, дължими и платими на Образователния партньор.

11.5. С изключение на случаите, когато е посочено изключително средство за защита, упражняването от която и да е страна на всяко средство за защита по силата на Споразумението, включително прекратяване, ще бъде без да се засягат други средства за защита, които може да има по силата на Споразумението, по закон или по друг начин.

11.6. Оставане в сила. Всички права и средства за защита, натрупани от Компанията или Образователния партньор преди прекратяването или изтичането на Споразумението, продължават да се прилагат. Разпоредбите на клаузите, които по своето естество остават в сила, продължават да бъдат в пълна сила и действие след изтичане или прекратяване на Договора.

12. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

В никакъв случай Компанията няма да носи отговорност за каквито и да било специални, случайни, наказателни, примерни или последващи щети от всякакъв вид във връзка с това споразумение, дори ако Компанията е била информирана предварително за възможността за такива щети. Освен това Образователният партньор признава и се съгласява, че Компанията не дава никакви гаранции, свързани с обема или наличността на онлайн курсове за Образователния партньор или възможността за предоставяне на Услуги по всяко време, сега или в бъдеще.

13. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ, ОТКАЗ ОТ ГРУПОВ ИСК; ОТКАЗ ОТ СЪДЕБЕН СЪСЪД

13.1. Решаване на спорове. Образователният партньор се съгласява, че всеки спор между Образователния партньор и Компанията, произтичащ от или свързан с това Споразумение, Услугите за образование и обучение или всякакви други Услуги на Компанията (наричани заедно “Спорове”) ще се урежда от арбитражната процедура, описана по-долу.

13.2. Приложимо право. Разрешаването на всякакви спорове се ръководи и тълкува в съответствие с българските закони, без да се вземат предвид стълкновителните принципи.

13.3. Неформално разрешаване на спорове. Компанията и Образователният партньор се съгласяват, че предпочитат да се опитат да разрешат всякакви опасения и/или спорове, без да се нуждаят от официално съдебно дело. Преди да предяви иск срещу Компанията, Образователният партньор се съгласява да се опита да разреши спора неофициално, като се свърже с legal@itopstop.com. Компанията ще се опита да разреши спора неофициално, като се свърже с Образователния партньор по имейл. Ако спорът не бъде разрешен в рамките на петнадесет (15) дни след подаването на сигнала, Образователният партньор или Компанията могат да започнат официално производство.

13.4. Споразумение за арбитраж. Образователният партньор и Компанията се съгласяват да разрешават всички спорове чрез окончателен и обвързващ арбитраж, освен както е посочено в Изключения от споразумението за арбитраж по-долу.

13.5. Арбитражни процедури. Обединените бизнес клубове (ОБК) ще администрират арбитража съгласно своите Правила за търговски арбитраж и Допълнителните процедури за спорове, свързани с потребители. Арбитражът ще се проведе в България.

13.6. Арбитражни такси. Правилата на ОБК ще управляват плащането на всички арбитражни такси.

13.7. Изключения от споразумението за арбитраж. Образователният партньор или Компанията могат да предявят искове, ако отговарят на условията, пред компетентен български съд по отношение на материалния интерес. Всяка от страните може да заведе дело единствено за съдебна забрана за спиране на неоторизирано използване или злоупотреба с Услугите на Компанията или нарушаване на права върху интелектуална собственост (например търговска марка, търговска тайна, авторски права или патентни права), без първо да участва в арбитраж или неофициален процес за разрешаване на спорове, описан по-горе.

13.8. Няма групови искове. Образователният партньор може да разрешава спорове с Компанията само на индивидуална основа и не може да предявява иск като ищец или член на класа в колективен, консолидиран или представителен иск. Групови арбитражи, колективни искове, искове на частни адвокати и обединяване с други арбитражи не са разрешени съгласно това Споразумение.

13.9. Съдебен форум за спорове. В случай, че се установи, че споразумението за арбитраж не се прилага към Образователния партньор или иска на Образователния партньор, Образователният партньор и Компанията се съгласяват, че всяко съдебно производство ще бъде заведено в компетентен български съд. Както Образователният партньор, така и Компанията се съгласяват с мястото и личната юрисдикция там. Компанията и Образователният партньор се съгласяват да се откажат от правото си на съдебен процес.

13.10. Ограничение на искове. Независимо от какъвто и да е статут или закон, на които противоречат, всеки иск или основание за иск, произтичащо от или свързано с използването на ITOPSTOP и/или Услугите на Компанията от Образователния партньор, трябва да бъде подадено в рамките на една (1) година след като такъв иск или основание за иск е възникнало или в противен случай този иск или основание за иск ще бъдат забранени завинаги.

14. ОБЩИ УСЛОВИЯ

14.1. Прехвъляне. Споразумението ще бъде обвързващо и влиза в сила в полза на разрешените приемници и правоприемници на всяка страна. Нито една от страните не може да прехвърли Споразумението без предварителното писмено съгласие на другата страна, освен че всяка от страните може да прехвърли Споразумението във връзка със сливане, реорганизация, придобиване или друго прехвърляне на всички или по същество всички активи или ценни книжа с право на глас на тази страна. Всеки опит за прехвърляне на Споразумението, освен ако не е изрично разрешен съгласно този раздел, ще бъде невалиден.

14.2. Разделимост. Ако някоя разпоредба от Споразумението бъде решена от компетентен съд за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде ограничена до минималната необходима степен, така че Споразумението да остане в сила по друг начин.

14.3. Приложимо право. Юрисдикция и място. Споразумението се урежда от българските закони без оглед на стълкновителни разпоредби в тях. Компетентността и мястото за действия, свързани с предмета на настоящото споразумение, ще бъде компетентният български съд и двете страни с настоящото се подчиняват на персоналната юрисдикция на тези съдилища.

14.4. Известяване. Всички известия, изисквани или разрешени съгласно това Споразумение, ще бъдат в писмен вид, при условие че Компанията може да изпрати такова писмено известие по имейл, чрез таблото за управление на ITOPSTOP или друга подобна електронна комуникация.

14.5. Изменения. Откази. Компанията си запазва правото да променя условията на това Споразумение по всяко време и по каквато и да е причина, със или без предварително известие до Образователния партньор, по свое усмотрение. Никакъв отказ няма да се подразбира от поведение или неуспех да се наложат или упражнят права по Споразумението, нито който и да е отказ ще бъде ефективен, освен ако не е в писмен вид, подписан от надлежно упълномощен представител от името на страната, за която се твърди, че се е отказала.

14.6. Цялостно споразумение. Това Споразумение, заедно с всякакви онлайн курсове, декларации за работа, Общите условия, Етичен кодекс, Кодекс за поведение на общността и Политиката за поверителност представлява пълното и изключително разбирателство и съгласие на страните по отношение на неговия предмет и замества всички предишни разбирателства и споразумения, писмени или устни, по отношение на неговия предмет.

14.7. Форсмажор. Нито една от страните не носи отговорност пред другата за забавяне или неизпълнение на което и да е задължение по Споразумението (с изключение на неплащане на такси за предоставени услуги), ако забавянето или неизпълнението е причинено от непредвидени събития, настъпили след подписването на Споразумението и които са извън разумния контрол на такава страна, като например стачка, блокада, война, терористичен акт, бунт, природно бедствие, пандемия, епидемия, значителна повреда или намаляване на електричеството, телекомуникационните мрежи или отказ на лиценз от държавна агенция.

14.8. Призовки. Нищо в Споразумението не възпрепятства Компанията да разкрива информация до степента, изисквана от закона, призовки или съдебни разпореждания, но Компанията ще положи разумни търговски усилия, за да уведоми Образователния партньор, когато това е позволено.

14.9. Независими изпълнители. Страните по Споразумението са независими изпълнители. Няма отношения на партньорство, съвместно предприятие, наемане на работа, франчайзинг или агенция, създадени с настоящото между страните. Нито една от страните няма да има правомощието да обвързва другата или да поема задължения от нейно име без предварителното писмено съгласие на другата страна.

14.10. Експортен контрол. При използването на ITOPSTOP, Образователният партньор се съгласява да спазва всички закони и разпоредби за износ и внос на България и други приложими юрисдикции. Без да ограничава гореизложеното, (i) Образователният партньор декларира и гарантира, че не е включен в нито един правителствен списък на забранени или ограничени страни или се намира в (или е гражданин на) държава, която е обект на правителствено ембарго или която е била определена от правителството като “поддържаща тероризма” държава, (ii) образователният партньор няма да предоставя на ITOPSTOP каквато и да е информация, която се контролира съгласно Правилата за международен трафик на оръжие.