Назад

Последна актуализация: 26.12.2023

 

ВЪВЕДЕНИЕ И ПРИЕМАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Айтоп 2021 ООД (Компанията; колективно “ние”, “нас”) Ви предоставя достъп до Услугите на Компанията (дефинирани по-долу) в съответствие с Общите условия (ОУ), описани в този документ и всички други указания, правила или лицензи, публикувани във връзка с онлайн курсове (дефинирани по-долу).

Тези ОУ също така включват нашата Политика за поверителност, включена в тази препратка.

Като използвате която и да е услуга на компанията, маркирате “Съгласен съм”, регистрирате потребителски акаунт (дефиниран по-долу), закупите онлайн курс или като посочите съгласието си с тези ОУ чрез подобен механизъм, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от тези ОУ, включително посочените в тях политики. Ако не сте съгласни с тези ОУ, не използвайте Услугите. Ако сте на възраст под 18 години, но поне на 13 години, Вие декларирате и се съгласявате, че сте еманципирано непълнолетно лице или притежавате законно съгласие на родител или настойник да използвате Услугите и сте напълно способни и компетентни да участвате във всички условия, задължения, утвърждения, декларации и гаранции, посочени в тези ОУ. Услугите не са предназначени, нито насочени към лица под 13-годишна възраст (или под приложимата възраст за даване на съгласие във Вашата юрисдикция); ако сте под 13 години (или приложимата възраст за даване на съгласие във Вашата юрисдикция), не използвайте Услугите.

Ако Вашето записване е платено от Вашия работодател, за Вас ще важат различни условия. Моля, вижте Условията за ползване от бизнес курсист.

ЗАБЕЛЕЖКА ОТНОСНО РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРОВЕ: Тези ОУ съдържат разпоредби, които уреждат как се разрешават искове, които Вие и ние може да имаме един срещу друг (вижте раздела, озаглавен “Арбитраж” по-долу), включително споразумение и задължение за арбитриране на спорове, които ще, при ограничени изключения, изискват от Вас да подадете искове, които имате срещу нас, на обвързващ арбитраж, освен ако не се откажете в съответствие с раздела за арбитраж. Освен ако не се откажете от арбитраж: (a) ще имате право да предявявате искове срещу нас само на индивидуална основа, а не като част от колективен или представителен иск или производство и (b) ще имате право само да търсите обезщетение (включително парична, възбранителна и декларативна защита) на индивидуална основа.

В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ИМАТ СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ, КОИТО ЩЕ УРЕЖДАТ ВАШИЯ ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ, И УЧАСТИЕ В ТАЗИ ПРОГРАМА (НАРИЧАНИ “СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА”). До степента, в която условията, посочени в тези ОУ, са изрично несъвместими със Специалните условия на програмата, в която сте записани, се прилагат Специалните условия на програмата. Вие разбирате и се съгласявате, че Вашият достъп до и/или участието Ви в определени Услуги, които предлагаме, също може да бъде предмет на допълнителни изисквания и/или правила (напр. определени програми изискват заявление за записване) и че, ако не отговаряте на изискванията или ако нарушите тези правила, не можете да използвате тези Услуги.

Като участвате в който и да е от нашите онлайн курсове или взаимодействате по друг начин с нашите Услуги, включително, без ограничение, чрез всякакви общности, уеб семинари или друг метод или медия, използвани за целите на предоставянето на услугата(ите), Вие също сте обвързани от разработените от Компанията Етичен кодекс и Кодекс за поведение на общността, които за целите на тези ОУ представляват политики на Компанията, включени тук чрез тази препратка.

 

УСЛУГИ

Компанията предоставя много услуги (всяка “Услуга” и заедно “Услуги”) чрез своя International Training Opportunities Portal for Students, Trainees and Ordinary Pupils (ITOPSTOP) и уебсайт(ове), намиращи се на itopstop.com, itopstop.org и itopstop.eu, както и всякакви други уебсайтове и приложения, притежавани, управлявани или контролирани от нас (всеки “Уебсайт” и колективно “Уебсайтовете”), включително, без ограничение, цялата информация, съдържание, услуги и материали, предоставени чрез който и да е уебсайт, социални медийни канали или други онлайн или физически канали, които Ви позволяват да участвате в каквото и да е онлайн обучение (общо “Онлайн курсове”) и свързани услуги, като кариерни услуги или всякаква част от него. За по-голяма яснота Компанията предлага определени онлайн курсове, които са курирани, специално проектирани и произведени. Удостоверение/Сертификат за постижения след завършване на приложимия онлайн курс (“Удостоверение”/”Сертификат”) ще бъде предоставено по усмотрение на образователния партньор за онлайн курсовете на курсисти (дефинирани по-долу), които са завършили успешно програмата, включително без ограничението е в съответствие с всички политики на Компанията.

Компанията може също така да предлага онлайн курсове в партньорство с акредитирани университети, доставчици на професионално образование и обучение (ПОО) и други образователни организации/институции (т.нар. “Образователни партньори” или “Доставчици”), при което академични кредити или сертифициране могат да се предлагат единствено от този Доставчик. Моля, вижте раздела на това ОУ, отнасящ се до онлайн курсове, предоставени от доставчици по-долу за подробности.

Компанията може също да си партнира с корпоративни спонсори и фондации с нестопанска цел и институции, които да спонсорират или плащат за онлайн курсове за потребители или служители/асоциирани лица на тези компании. Моля, вижте разделите “Спонсорирани услуги” и “Спонсориран достъп за служители и бизнес” на тези ОУ по-долу за допълнителна информация.

Компанията си запазва правото по всяко време и от време на време да променя, преустановява, временно или окончателно, предоставяните Услуги или част от тях, със или без предизвестие до Вас. Вие се съгласявате, че Компанията няма да носи отговорност пред Вас или пред която и да е трета страна за каквито и да било модификации, спирания или преустановяване на Услугите или която и да е част от тях. Нищо в настоящите ОУ не трябва да се тълкува като задължаващо Компанията да поддържа Услугите или част от тях по време на срока на действие на тези ОУ.

Компанията и образователните партньори за онлайн курсовете допълнително си запазват правото да променят, модифицират или пренареждат графика на темите за онлайн курсовете, както и точковата система или тежестта на задания, тестове, изпити, проекти и други такива оценки на напредъка. Посещавайки онлайн курсовете, курсистите потвърждават, че Компанията и образователните партньори запазват правото и способността да адаптират, променят или преработват онлайн курсовете, както компанията и образователните партньори сметнат за подходящо.

ДОСТЪП И ПОТРЕБИТЕЛСКИ АКАУНТИ

Достъп: Има различни начини, по които можете да получите достъп или да използвате Услугите. Във всеки един случай Вие сте упълномощени да използвате услугите само ако сте съгласни да спазвате всички приложими закони, правила, разпоредби, както и тези ОУ. Можете да получите достъп до Услугите като:

 • “Посетител” (“Гост”), което означава физическо лице, което преглежда Услуга(и), включително, без ограничение, чрез мобилно или друго безжично устройство, без да е регистрирано.
 • “Курсист”, което означава физическо лице, което е създало потребителски акаунт (дефиниран по-долу), регистрирано и записано в и заплатило за достъп до онлайн курс или друга(и) услуга(и), съдържание и/или сертификати и което възнамерява да завърши приложимата програма/курс, включително домашните задачи и изпитите, както и други изисквания, свързани с тази индивидуална програма/курс.
 • “Бизнес клиент”, което означава юридическо лице (организация/институция), което е приело Споразумението за бизнес услуги за обучение на своите служители.
 • “Доставчик”, което означава юридическо лице (организация/институция), което е приело Споразумението за образователно партньорство за предоставяне на Образователни и обучителни услуги на курсисти.
 • “Лектор”, което означава физическо лице, което е създало потребителски акаунт и е приело Споразумението за образователно партньорство за предоставяне на Образователни и обучителни услуги на курсисти или чийто потребителски акаунт е създаден и упълномощен от Доставчик да предприема определени действия, които засягат Образователното съдържание на Доставчика и самият Доставчик е приел Споразумението за образователно партньорство за предоставяне на Образователни и обучителни услуги на курсисти.
 • “Съ-лектор”, което означава физическо лице, което е създало потребителски акаунт или чийто потребителски акаунт е бил създаден и упълномощен от Доставчик или Лектор да предприема определени действия, които засягат Образователното съдържание на Доставчика или Лектора.
 • “Партньор”, което означава физическо лице, което е приело Условията на партньорската програма за популяризиране на Услугите на компанията.
 • “Абонат”, което означава физическо лице, което е приело да получава интересни и полезни новини.

Терминът “Потребител” се отнася до Посетител, Курсист, Бизнес клиент, Доставчик, Лектор, Съ-лектор, Партньор, Абонат или всяко друго лице, което участва, взаимодейства с или по друг начин използва някоя от Услугите и/или която и да е Фирмена общност (напр. администратори, модератори, доброволци и др.).

Потребителски акаунти: За да използвате, осъществявате достъп или участвате в много от нашите услуги, включително онлайн курсовете или да предоставяте Образователни и обучителни услуги, трябва да изберете идентификация за влизане (“Потребителско име”) и уникална потребителска парола (“Потребителска парола”) (наричани заедно “Потребителски акаунт”). Вие се съгласявате, че никога няма да разкривате или споделяте достъп до Вашия потребителски акаунт с трета страна по каквато и да е причина. Вие носите цялата отговорност за поддържането на поверителността на Вашия потребителски акаунт (особено на Вашата потребителска парола), което включва да не споделяте Вашата потребителска парола или да позволявате на някой друг да има достъп или да компрометира Вашия потребителски акаунт и да ограничи достъпа до услугата от Вашето съвместимо мобилно устройство(а) и компютър(и).

При настройването на Вашия потребителски акаунт може да бъдете подканени да въведете допълнителна информация, включително, но не само, Вашето име и имейл адрес. Може от Вас да се изиска допълнителна информация, за да потвърдите самоличността си при настройване на Вашия потребителски акаунт и/или след това, например, за потвърждаване на самоличността, преди да получите сертификат за завършване на програма. Вие разбирате и се съгласявате, че цялата предоставена от Вас информация е точна, актуална и пълна и че ще поддържате и актуализирате информацията си, за да я поддържате точна, актуална и пълна. Вие потвърждавате, че ако предоставената от Вас информация е невярна, неточна, неактуална или непълна, ние си запазваме правото да прекратим използването на Услугите и записването Ви в който и да е Онлайн курс или програма, доколкото е приложимо.

МОДИФИКАЦИЯ НА НАСТОЯЩИТЕ ОУ

Моля, имайте предвид, че ние преглеждаме нашите ОУ от време на време и че тези ОУ подлежат на промяна. Всяка промяна, актуализация или модификация ще влезе в сила незабавно след публикуването на наш уебсайт. Ако направим съществена промяна в ОУ, ще Ви бъде предоставено подходящо известие в съответствие със законовите изисквания. Продължавайки да използвате Услугите, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали последната версия на тези ОУ. Не забравяйте да се връщате на тази страница периодично, за да сте сигурни, че сте запознати с най-актуалната версия на тези ОУ.

КОМУНИКАЦИИ С ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Ако сте Посетител, може да се свържем с Вас чрез нашите услуги за уведомяване, съобщения и чат в нашия уебсайт и мобилно приложение, докато разглеждате Услугите. Вие се съгласявате да получавате тези известия и съобщения. Ние също така предоставяме информация на нашите уебсайтове, за да се свържете с нас с въпроси или коментари. Ако използвате тази информация, за да се свържете с нас, Вие се съгласявате да получавате всякакви известия, съобщения или други съобщения в отговор на такъв контакт.

КОМУНИКАЦИИ С КУРСИСТИ

Споразумение за получаване на електронни съобщения.

Ако сте курсист или преподавател, Вие изрично се съгласявате да получавате по електронен път всички съобщения, споразумения, документи, известия и разкривания, независимо дали са транзакционни или промоционални по характер, както е описано по-подробно в Политиката за поверителност. Вие се съгласявате, че всички известия, разкривания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, отговарят на законовите изисквания, че тези съобщения са в писмен вид. Вие се съгласявате, че имате възможността да съхранявате такива електронни съобщения, така че да останат достъпни за Вас в непроменен вид.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Във връзка с Вашето използване на Услугите ние може да събираме, съхраняваме, използваме, споделяме и/или обработваме определена информация за Вас и Вашето взаимодействие с нашите Услуги. За допълнително обяснение как третираме информацията, събрана и получена от Вас, когато използвате Услугите и/или участвате в нашите онлайн курсове, моля, вижте нашата Политика за поверителност.

ОНЛАЙН КУРСОВЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ДОСТАВЧИЦИ

Достъп до акаунта:

Компанията може да направи определени онлайн курсове достъпни за курсистите в партньорство със или от името на своите доставчици, Вашият достъп до такива онлайн курсове може да Ви бъде предоставен чрез Вашия единствен потребителски акаунт. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всеки онлайн курс, свързан с Доставчик, може да бъде предмет на условия, политики и процедури на съответния Доставчик в допълнение към ОУ на Компанията. Без да ограничавате гореизложеното, ако сте курсист, регистриран или записан при, или посещавате по друг начин, Доставчик и вземате онлайн курс за академичен кредит или сертифициране чрез този Доставчик, Вие потвърждавате и се съгласявате, че (а) Доставчикът може да има свои собствени условия, политики или процедури по отношение на допустимостта Ви да участвате в онлайн курса, продължаващото Ви участие в онлайн курса, изискванията или предпоставките за получаване на академичен кредит или сертификат за онлайн курса и/или Вашите образователни или обучителни досиета, както може да се отнасят за Вашето участие и представяне в онлайн курса и (б) Вашите образователни или обучителни записи се поддържат от Доставчика, включително за целите на присвояване на академичен кредит или сертифициране, а не от Компанията.

За академичен кредит:

Всеки такъв академичен кредит или сертификат, който получавате за участие в онлайн курсове, предоставени от Доставчик, може да бъде присъден директно от този Доставчик въз основа на неговите собствени политики и процедури и този Доставчик може да изиска от Вас да бъдете регистрирани или записани при Доставчика за да получите такъв академичен кредит или сертификат. В никакъв случай Компанията няма да има никакви правомощия или отговорност по отношение на присъждане на академичен кредит или сертификат, предоставен от Доставчик за който и да е онлайн курс.

Не за академичен кредит:

Ако нямате достъп, не използвате или не участвате в онлайн курс на уебсайтовете на Компанията, предоставен от Доставчик, тогава, в зависимост от задоволителното Ви представяне, определено по собствено усмотрение на Компанията, може да получите сертификат за постижения след приключване на приложимия онлайн курс (“Сертификат”) и Вие потвърждавате, че който и да е издаден такъв сертификат може да не е свързан с който и да е колеж, университет, компания или друга сертифицираща институция и не може да замества курс, завършен при Доставчик или получаване на академичен кредит или сертификат от Доставчик. Вие потвърждавате и се съгласявате, че лекторите на който и да е онлайн курс, предоставен от Доставчик, няма да бъдат задължени да правят каквито и да е опити курсът да бъде признат от която и да е акредитирана или друга образователна институция.

Плащане за онлайн курс на доставчика:

Онлайн курсовете, които купувате за академичен кредит или сертифициране от Доставчик или за сертифициране от сайта на Компанията, отговарят на условията за възстановяване на суми при условия, посочени в раздела, озаглавен “Условия за плащане” по-долу. Ако бъде възстановена сума, вече няма да получавате сертификат и свързани услуги за курса, но можете да продължите да имате достъп до безплатния курс, когато е наличен.

ПОКУПКИ НА СПОНСОРИРАНИ УСЛУГИ

Ако имате достъп до предплатени, подаръчни, промоционални, подкрепени със стипендии или спонсорирани продукти или услуги за която и да е програма или други предплатени от Компанията или платени от трета страна Услуги (“Спонсорирани услуги”), методът на плащане ще бъде оторизиран за посочената сума на плащане. След това услугите могат да бъдат активирани от отговарящия на условията потребител, като се регистрира при нас или чрез други средства, сключени по договор с Компанията.

Спонсорираните услуги за всяка програма трябва да бъдат активирани от отговарящия на условията потребител, като се запише при нас в рамките на срока, ако има такъв, в съответствие с приложимите правила и условия, и потребителят трябва да приеме нашите ОУ при записване. Кандидатите трябва да изберат предпочитаната от тях програма и да кандидатстват, така че изберете програма, която Ви интересува и за която сте квалифицирани. В допълнение, записан потребител може да се отпише или прекрати участието си и в такива случаи всяко възстановяване на суми ще отиде към сметката на първоначалния купувач в съответствие с условията на споразумението между този купувач и Компанията. Върнатите суми ще отидат само при първоначалния купувач на Спонсорираните услуги и в никакъв случай възстановяването няма да бъде към Потребителя или получателя на услугите. Вие или който и да е Потребител, който получава Спонсорирани услуги, може да нямате достъп до безплатни пробни периоди и членствата за Спонсорирани услуги да не бъдат достъпни за покупка на Спонсорирани услуги. Някои програми и промоции също могат да бъдат изключени от програмата за спонсорирани услуги. Спонсорираните услуги са само за достъп за периода, отбелязан в документацията за закупуване, покупката е само за тази програма, отбелязана в документацията за покупка, и не може да се прехвърля за друга програма. В случай, че Компанията упражни правото си да промени или актуализира тези ОУ по отношение на ограниченията за активиране и записване за Спонсорирани услуги и/или прекрати една или повече от програмите за Спонсорирани услуги в съответствие с условията, установени с приложимия спонсор на приложимите Спонсорирани услуги, това ще се отрази на услугите.

СПОНСОРИРАН ДОСТЪП ЗА СЛУЖИТЕЛИ И БИЗНЕС

Ако имате достъп до продукти или услуги за която и да е програма или план, предплатени или платени от Вашия работодател или друга компания или от трета страна, с която сте свързани по друг начин (“Бизнес клиент”), Вашият достъп до Услугите ще бъде предмет на договорните условия между Компанията и Вашия работодател или свързаната компания (“Бизнес услуги”). Информацията, свързана с Вашето използване и напредък в онлайн курса, ще бъде споделена с Бизнес клиента, както е посочено в нашата Политика за поверителност. Вие също така разбирате, че Бизнес клиентът, по свое усмотрение, може да ограничи, спре или прекрати използването от Ваша страна на всички бизнес услуги, като достъп до лектори, услуги за оценяване или записи на завършен онлайн курс.

За да активира Бизнес услугите, Потребителят трябва 1) да се регистрира в Компанията и/или да се запише в приложимата Програма и 2) да се съгласи с ОУ на Компанията при записване. Моля, обърнете внимание, че условията за Вашия достъп, продължителността на онлайн курса и достъпа Ви до онлайн курсовете и свързаните с тях материали, както и другите изисквания, крайни срокове, предпоставки и често задавани въпроси за всеки онлайн курс или други услуги предлагани чрез Бизнес услугите, може да се различават от тези, намерени в публикувания преглед на онлайн курса и често задаваните въпроси, посочени на началната страница на онлайн курса за този онлайн курс или друга информация относно други услуги, които са извън Бизнес услугите. Възстановяванията на суми във връзка с Бизнес услуги, отиват само към първоначалния Бизнес клиент на Бизнес услугите и в никакъв случай няма да бъдат изплащани на Потребителя. Вие или който и да е Потребител, получаващ Бизнес услуги, може да нямате достъп до безплатни пробни периоди и членства за Бизнес услуги, Спонсорирани услуги и други отстъпки да не бъдат налични за покупки на Бизнес услуги. Някои програми и промоции също могат да бъдат изключени от програмата за бизнес услуги. Бизнес услугите ще бъдат достъпни единствено за периода, отбелязан в документацията за закупуване на програмата(ите) и/или услугите, договорени и закупени от Бизнес клиент съгласно споразумението между Компанията и този Бизнес клиент. Бизнес услугите, закупени за конкретна Програма или друга Услуга на Компанията, не могат да бъдат кредитирани към друг онлайн курс, програма или друга Услуга на Компанията или за който и да е личен акаунт на Потребителя. Компанията си запазва правото да променя или актуализира тези ОУ по отношение на ограниченията за активиране и записване за Бизнес услуги по всяко време и/или да прекрати или модифицира програмата или услугите, свързани с програма. Като Потребител, записан чрез Бизнес услуги, Вие потвърждавате и се съгласявате, че не можете да изисквате възстановяване на суми или други средства за правна защита от Компанията в резултат на прекратяването на която и да е от Бизнес услугите или достъпа до тях, или на Вашия достъп до Услугите на Компанията.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Като условие за достъп или използване на която и да е от услугите и/или онлайн курсовете Ви е забранено да предприемате и се съгласявате да не: (a) нарушавате приложими закони, разпоредби или правила; (b) създавате множество потребителски акаунти, (c) възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, препродавате, показвате, публикувате, прехвърляте, разпространявате, създавате производни произведения на или използвате за каквито и да било търговски цели която и да е част от Услугите, Онлайн курсовете, всяко Съдържание (както е дефинирано по-долу) или всеки друг аспект от нашите операции, различен от изрично разрешеното съгласно тези ОУ; (d) правите обратно инженерство, декомпилирате, разглобявате или по друг начин осъществявате достъп до изходния код за всеки софтуер, който може да се използва за работа с Услугите; (e) използвате името на Компанията, търговски марки, марки за услуги или други материали във връзка с или за предаване на непоискани съобщения или имейли; (f) използвате всякакви мощни, автоматизирани, електронни или други средства за достъп до Услугите, включително без ограничение роботи, плъгини за браузъри, разширения за браузъри, паяци или скриптове (“Добавки”)); (g) рамкирате Услугите, поставяте изскачащи прозорци върху страниците им или по друг начин оказвате влияние върху показването на страниците им; (h) невярно заявявате/ представяте Вашата самоличност, включително, но не само, посредством използването на псевдоним или невярно представяне на Вашите връзки с физическо или юридическо лице, минали или настоящи; (i) поставяте заглавки или по друг начин манипулирате идентификатори за прикриване на произхода на всяка комуникация, предавана чрез Услугите; (j) изчерпвате която и да е част от уебсайтовете и/или услугите (директно или чрез каквито и да било добавки); и/или (k) се намесвате в или прекъсвате Услугите или сървърите или мрежите, свързани с Услугите, или не се подчинявате на каквито и да е изисквания, процедури, политики или разпоредби на мрежите, свързани с Услугите.

Освен това не можете да публикувате, качвате или предавате към или по друг начин да предоставяте чрез Услугите каквото и да е съдържание, съобщения или друга информация (наричани заедно “Неоторизирано съдържание”):

 • което е неприлично, измамно или клеветническо или което клевети, злоупотребява, тормози, дискриминира или заплашва други;
 • което съдържа каквито и да е вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, cancelbots или други дезактивиращи устройства или други вредни компоненти, предназначени да или които могат да повредят, вредно да се намесят, тайно да прихванат или експроприират някоя система, данни или лична информация;
 • което нямате право да разкривате или до което нямате право да предоставяте достъп по силата на закон или по договорни или доверителни отношения (като вътрешна информация или частна и поверителна информация, получена или разкрита като част от трудови правоотношения или съгласно споразумения за неразкриване);
 • което нарушава авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна, право на публичност или друга интелектуална собственост или право на собственост на трета страна;
 • което нарушава правата на други потребители на услугите; или
 • което нарушава някой приложим закон или по друг начин защитава или насърчава каквато и да е незаконна дейност.

До степента, в която сте регистрирани или записани като курсист в или по друг начин посещавате онлайн курс, предоставен от Доставчик със собствена политика относно поведението на курсисти и/или служители или “Етичен кодекс”, тези условия се прилагат за Вас като курсист и/или служител на такава институция.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Услугите са собственост и се управляват от Компанията и нейните лицензодатели. Цялото съдържание или други материали, достъпни чрез Услугите, включително, но не само, информация на уебсайтовете, онлайн лекции, речи, видео или други уроци, приложения, предварителни оценки и оценки, тестове, презентационни материали, домашни задачи, програмни задания, програми, код, лицензи и други изображения, текст, оформления, подредби, дисплеи, илюстрации, документи, проучвания, материали, аудио и видео клипове, HTML и файлове (наричани заедно “Съдържание”), са собственост на Компанията и/или нейните филиали или лицензодатели и са защитени от авторско право, патент и/или други права на интелектуална собственост.

Логата, търговските марки и марките за услуги на Компанията, които могат да се показват на Уебсайта(ите), в Услугите и в онлайн курсовете (“Марки”), са собственост на Компанията и са защитени от закона. Всички други търговски марки, марки за услуги и лога, използвани в Услугите, със или без посочване на авторство, са търговски марки, марки за услуги или лога на съответните им собственици. В допълнение, елементите на Услугите са защитени от законите за интелектуалната собственост и не могат да бъдат копирани, възпроизвеждани, изтегляни или разпространявани по какъвто и да е начин изцяло или частично без изричното писмено съгласие на Компанията.

От време на време Компанията може да включва софтуер, код, инструкции или друга подобна информация в Съдържанието или материалите за Услугите; всяка такава информация се предоставя на база “каквато е” само за инструктивни цели и е предмет на разделите “Отказ от гаранции и ограничаване на отговорността” по-долу и други условия тук. Всяко използване на такава информация за търговски цели е строго забранено. Компанията и/или нейните филиали и лицензодатели си запазват всички права, които не са изрично предоставени тук, върху Услугите, Съдържанието и Марките.

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

Предмет на спазване от Ваша страна на настоящите ОУ, с настоящото Компанията Ви предоставя свободно отменимо, световно, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране ограничено право и лиценз (a) за достъп, вътрешно използване и показване на Услугите, включително Съдържанието, на Ваше местоположение единствено доколкото е необходимо за участие в онлайн курсовете, както е разрешено по-долу, и (b) за изтегляне на Образователното съдържание (както е дефинирано по-долу), така че да можете да упражнявате правата, предоставени Ви съгласно раздела, озаглавен “Лиценз за образователно съдържание” по-долу. Трябва да спазвате всички бележки за авторски права или ограничения, съдържащи се на уебсайтовете, във всеки онлайн курс или в съдържанието. Нямате право да изтривате атрибути, правни бележки или забележки за собственост на уебсайтовете, в онлайн курсовете или в съдържанието.

В някои случаи част от Съдържанието, принадлежащо към нашите лицензи и предоставено във връзка с онлайн курсовете, може да изисква от Вас да се съгласите с правилата и условията на лицензодател. Компанията няма контрол и не носи отговорност за тези услуги на трети страни, както е описано допълнително в раздела “Връзки към сайтове и съдържание на трети страни” по-долу.

ЛИЦЕНЗ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Както се използва тук, “Образователно съдържание” означава подмножество от Съдържанието, съдържащо образователните материали, предоставени Ви чрез онлайн курсовете, включително онлайн лекции, речи, видео уроци, викторини, материали за презентации, задачи за домашна работа, задачи за програмиране, образци на кодове, тестове, оценки, съдържание на началната страница на курса, съобщения и други образователни материали и инструменти. Такова Образователно съдържание ще се счита за “Лицензиран материал” съгласно условията на CC лиценза (както е дефинирано по-долу).

С настоящото Компанията Ви предоставя лиценз за Образователното съдържание, предмет на, както е променено тук, правилата и условията на лиценза Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 4.0, намиращ се на http://creativecommons.org/licenses/by-nc -nd/4.0 и последващи местоположения за такъв лиценз (“CC лиценз”), при условие че във всеки случай Образователното съдържание е специално маркирано като предмет на CC лиценза.

Без да се ограничава общото съдържание на условията на CC лиценза, следните типове употреби Компанията изрично определя като попадащи извън определението за “нетърговски”:

 • (a) продажба или отдаване под наем на (i) която и да е част от Образователното съдържание, (ii) всякакви производни произведения, базирани поне отчасти на Образователното съдържание, или (iii) всяка колективна работа, която включва която и да е част от Образователното съдържание;
 • (b) продажба на достъп или връзка към която и да е част от Образователното съдържание без предварително получаване на информирано съгласие от купувача, че купувачът е наясно, че Образователното съдържание или такава част от него е достъпно на Уебсайта безплатно;
 • (c) предоставяне на обучение, поддръжка или редакционни услуги, които използват или препращат към Образователното съдържание в замяна на такса;
 • (d) продажба на реклами, спонсорство или промоции, поставени в Образователното съдържание или част от него, или продажба на реклами, спонсорство или промоции на който и да е уебсайт или блог, съдържащ част от Образователното съдържание, включително без ограничение всякакви “изскачащи реклами”;
 • (e) използване на Образователно съдържание от колеж, университет, училище или друга образователна институция за обучение, където обучението е платено; и
 • (f) използване на Образователно съдържание от корпорация с нестопанска цел или организация с нестопанска цел за вътрешно професионално развитие или обучение.

ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Компанията може да предостави на Потребителите възможността да качват публикации във форума, да чатят с други Потребители, да участват в дискусии, както и да публикуват съдържание, дискусии, материали, медии и друга информация чрез страници на профили и в Услугите за социално взаимодействие или за използване с Уеб сайтове или онлайн курсове, напр. въпроси, хипотези, примери и т.н. (общо “Потребителско съдържание”). Компанията не носи отговорност за това Потребителско съдържание и не гарантира, че всяко такова Потребителско съдържание е точно, вярно, актуално, надеждно или подходящо и отхвърля каквато и да е отговорност към Вас в най-пълната степен на закона, свързана с такова Потребителско съдържание. Вие разбирате и се съгласявате, че Вашето разчитане и/или позоваване на такова потребителско съдържание е единствено на Ваш собствен риск. Компанията не претендира за собственост върху каквото и да е Потребителско съдържание, което Вие или други Потребители можете да изпратите или да направите достъпно за включване в уебсайтовете или Онлайн курсовете. Съответно, при спазване на лиценза, предоставен на Компанията по-долу, Вие ще бъдете единственият и изключителен собственик на всяко и всички права, право на собственост и дялове в потребителското съдържание, което изпращате, публикувате или споделяте чрез нашите Услуги.

От време на време Компанията (или нейни доставчици на услуги) може да поиска от Потребителите да направят субтитри или надписи за, или преводи на Съдържание, като видеозаписи с лекции и друго Образователно съдържание, и да предоставят такива субтитри, надписи или преводи към Компанията чрез уебсайт/портал на Компанията или уебсайта/портала на доставчика на услуги на Компанията. В случай, че Компанията (или нейните доставчици на услуги) отправи такова искане към Вас, Компанията ще Ви предостави свободно отменимо, световно, неизключително, непрехвърляемо, неподлежащо на сублицензиране ограничено право и лиценз за създаване на такива субтитри, надписи или преводи, при условие че сте съгласни да предоставите такива субтитри, надписи или преводи на Компанията (или съответен доставчик на услуги) и такива субтитри, надписи и преводи ще се считат за потребителско съдържание и са предмет на лиценза, представителствата и гаранциите по-долу (дори ако не успеете да изпратите субтитрите, надписите или преводите на Компанията); и освен това при условие, че Вие потвърждавате и се съгласявате, че чрез създаването или изпращането на такива субтитри, надписи или преводи няма да получите никакви права или лиценз върху интелектуалната собственост на Компанията и нейния филиал, включително, но не само Образователното съдържание, свързани материали или каквото и да е основно съдържание. За яснота, горепосоченият лиценз за правене на субтитри, надписи или преводи, ако е предоставен, по никакъв начин не разширява или по друг начин засяга, изрично или косвено, условията на CC лиценза и всеки такъв лиценз се дава съгласно този раздел, а не съгласно CC лиценз. В случай, че използвате инструменти или други услуги на доставчик на услугии на Компанията, за да направите субтитри, надписи или преводи, Вие се съгласявате да спазвате всички правила и условия, наложени от такъв доставчик на услуги във връзка с такова използване (напр. условията, които се намират на http://www.universalsubtitles.org/en/terms).

По отношение на всяко Потребителско съдържание, което предоставяте на Компанията (включително за включване в уебсайтовете или онлайн курсовете) или което по друг начин е предоставено на Компанията, с настоящото предоставяте на Компанията неотменим, световен, постоянен, безплатен и неизключителен лиценз за използване, разпространение, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публично изпълнение и публично показване на такова Потребителско съдържание на уебсайтовете или в Онлайн курсовете или по друг начин казано правото да експлоатира Потребителското съдържание, с правото на сублицензиране на такива права (на множество нива), за всякакви цели (включително за всякакви търговски цели); с изключение на това, че по отношение на Потребителско съдържание, съставено от субтитри, надписи или превод на Съдържание, Вие се съгласявате, че лицензът, предоставен на Компанията по-горе, ще бъде изключителен. Компанията си запазва правото да премахва всяко потребителско съдържание по всяко време и по каквато и да е причина.

До степента, в която предоставяте каквото и да е Потребителско съдържание чрез която и да е от Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че (a) имате всички необходими права, лицензи и/или разрешения за предоставяне на такова Потребителско съдържание и разрешавате на Компанията да използва такова Потребителско съдържание, както е предоставено по-горе, (b) Вашето Потребителско съдържание е точно и разумно пълно, (c) в отношенията между Вас и Компанията, Вие носите отговорност за плащането на всякакви такси на трети страни, свързани с предоставянето и използването на такова Потребителско съдържание, (d) такова Потребителско съдържание не нарушава и няма да наруши или присвои права на трети страни или представлява измамно изявление или погрешно представяне или нечестни бизнес практики и (e) Вашето Потребителско съдържание трябва да отговаря на всички приложими местни правила, включително, но не само, правила относно онлайн поведение и приемливо съдържание, включително, но не само, закони относно предаването на технически данни, изнесени от България или страната, в която пребивавате.

По отношение на всяко изпращане на потребителско съдържание, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими местни правила, включително, но не само, правила относно онлайн поведението и приемливото съдържание. По-конкретно, Вие се съгласявате да спазвате всички приложими закони относно предаването на технически данни, изнесени от България или страната, в която пребивавате.

УСЛУГИ ЗА ФОРУМ, БЛОГ И УЕБИНАР

Може да сте в състояние да публикувате съобщения и да взаимодействате с други потребители, персонала на Компанията или доставчиците на услуги на Компанията чрез потребителски форуми, уебинари или блогове в рамките на Услугите, във връзка с Вашето участие в онлайн курсове (наричани “Форум”). Използването на тези форуми от Ваша страна е предмет и се управлява от тези ОУ. Използвайки който и да е от комуникационните методи, налични в онлайн курсовете, Вие потвърждавате и се съгласявате, че (a) всички комуникационни методи представляват публични, а не лични средства за комуникация между Вас и другата страна или страни, (b) съобщения, изпратени до или получени от доставчици на услуги или други трети страни не са подписани, спонсорирани или одобрени от Компанията по какъвто и да е начин (освен ако изрично не е посочено друго от Компанията) и (c) съобщенията не са предварително прегледани, последващо прегледани, проверени, архивирани или по друг начин наблюдавани от Компанията по какъвто и да е начин, въпреки че Компанията си запазва правото да прави това по всяко време по свое усмотрение в съответствие с тези ОУ. Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички Услуги, които Компанията Ви предоставя чрез такива Форуми, могат да бъдат наблюдавани или записвани за целите на контрола на качеството и че информацията или материалът, предоставен като част от услугите, се счита за “Съдържание” съгласно тези ОУ и се предоставя само за образователни цели.

СОЦИАЛНО СПОДЕЛЯНЕ И ПРОФИЛИТЕ НА КОМПАНИЯТА

До степента, в която използвате функциите на нашата Услуга, които позволяват публично и/или социално споделяне на форумно съдържание, потребителско съдържание или профили (както е определено в нашата Политика за поверителност), Вие разбирате, че такава информация може да бъде предоставена на трети страни. Въпреки че се опитваме да ограничим достъпа до такова съдържание до легитимни потребители и молим потенциалните работодатели да пазят информацията Ви поверителна, не можем да гарантираме, че други трети страни няма да получат достъп до тази база данни. Освен това не можем да гарантираме контрол върху използването на социално споделена информация от трети страни, които имат достъп до информация, която сте споделили в нашата база данни с профили. След като социално споделена информация, включително, но не само, Вашият профил, бъде разкрита, ние не можем да я извлечем от трети страни, които са имали достъп до нея, или да гарантираме унищожаването й от тези трети страни.

Не трябва да поставяте чувствителна информация или друга информация, която не бихте искали да стане публична, в публичната част на Вашия профил или по друг начин да споделяте тази информация в социалните мрежи. Ако включите такава информация в публичната част на Вашия Профил или по друг начин публично споделите Вашата информация, тогава Вие се съгласявате, че това е на Ваш собствен риск и признавате, че не можем да контролираме достъпа на трети страни до такава информация. Не трябва да споделяте или предоставяте по друг начин някоя от следните информации или данни във Вашия профил: ( i) расов или етнически произход, (ii) политически убеждения (iii) философски или религиозни убеждения (iv) членство в профсъюз или политическа партия (v) физическо или психическо здраве или биометрични или генетични данни (vi) зависимости, сексуални дейности (vii) престъпления или производства (viii) информация, свързана с незаконно или неприемливо поведение.

Също така трябва да сте наясно, че публичната част от Вашия профил или друга информация, която споделяте социално, може да бъде видима и/или наблюдавана от текущия Ви работодател, ако той/тя има достъп до уебсайта(овете). Освен това, ако Вашият работодател е спонсорирал или платил за Вашия онлайн курс, достъпът Ви до предлаганите от нас кариерни услуги може да бъде деактивиран.

МОНИТОРИНГ НА СЪДЪРЖАНИЕ

Компанията не контролира и няма задължение да наблюдава: (a) Потребителско съдържание; (b) всяко съдържание, предоставено от трети страни; или (c) използването на Услугата от нейните потребители. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Компанията си запазва правото и може от време на време да наблюдава всяка и цялата информация, предавана или получавана чрез Услугата за оперативни и други цели. Ако по което и да е време Компанията избере да наблюдава съдържанието, тогава Компанията все още не поема никаква отговорност за съдържанието или каквито и да е загуби или щети, възникнали в резултат на използването на съдържанието. По време на наблюдението информацията може да бъде прегледана, записана, копирана и използвана в съответствие с Политиката за поверителност. Компанията може да блокира, филтрира, заглушава, премахва или деактивира достъпа до всяко Потребителско съдържание, качено или предадено чрез Услугата, без никаква отговорност към потребителя, който е публикувал такова Потребителско съдържание в Услугата, или към други потребители на Услугата.

ИЗПОЛЗВАТЕ ITOPSTOP НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК

Всеки може да използва ITOPSTOP, за да създава и публикува съдържание и да добавя лектори, а ние даваме възможност на лектори и курсисти да си взаимодействат за преподаване и учене. Подобно на други платформи, където хората могат да публикуват съдържание и да си взаимодействат, някои неща могат да се объркат и Вие използвате ITOPSTOP на свой собствен риск.

Ние не носим отговорност да преглеждаме или редактираме съдържанието за правни проблеми и не сме в позиция да определяме законността на съдържанието. Ние не носим никаква отговорност да упражняваме какъвто и да е редакционен контрол върху съдържанието, което е достъпно в ITOPSTOP и като такива не гарантираме по никакъв начин надеждността, валидността, точността или истинността на съдържанието. Ако имате достъп до съдържание, Вие разчитате на всяка информация, предоставена от лектор, на Ваш собствен риск.

Използвайки Услугите, може да бъдете изложени на съдържание, което смятате за обидно, неприлично или нежелателно. ITOPSTOP не носи отговорност да пази такова съдържание от Вас и не носи отговорност за Вашия достъп или записване в който и да е курс или друго съдържание, до степента, допустима съгласно приложимото законодателство. Това се отнася и за всяко съдържание, свързано със здраве, уелнес и физически упражнения. Вие признавате присъщите рискове и опасности в изтощителния характер на тези видове съдържание и чрез достъп до такова съдържание избирате да поемете тези рискове доброволно, включително риск от заболяване, телесна повреда, увреждане или смърт. Вие поемате пълна отговорност за изборите, които правите преди, по време и след достъпа си до съдържанието.

Когато общувате директно със курсист или лектор, трябва да внимавате за видовете лична информация, която споделяте. Въпреки че ограничаваме видовете информация, която преподавателите могат да изискват от курсистите, ние не контролираме какво правят курсистите и преподавателите с информацията, която получават от други потребители на платформата. Не трябва да споделяте своя имейл или друга лична информация за Вас за Ваша лична безопасност.

Ние не носим отговорност за каквито и да било взаимодействия между преподаватели и курсисти. Ние не носим отговорност за спорове, искове, загуби, наранявания или щети от всякакъв вид, които могат да възникнат от или да са свързани с поведението на преподаватели или курсисти.

Когато използвате нашите Услуги, ще намерите връзки към други уебсайтове, които не притежаваме или контролираме. Ние не носим отговорност за съдържанието или всеки друг аспект на тези сайтове на трети страни, включително събирането на информация за Вас. Трябва също да прочетете техните правила и условия и политики за поверителност.

ЦЕНА

Компанията си запазва правото на ценообразуване на Услугата. Компанията ще положи разумни усилия, за да поддържа актуална информацията за цените, публикувана в Услугата/Уебсайтовете. Компанията може да промени таксите за която и да е функция на Услугата, включително допълнителни такси или удръжки, ако Компанията Ви уведоми предварително за промените, преди те да се прилагат. Компанията, по свое усмотрение, може да направи промоционални оферти с различни функции и различни цени, достъпни за всеки от клиентите на Компанията. Тези промоционални оферти, освен ако не са направени за Вас, няма да се отнасят за Вас и ние си запазваме правото да отменим промоционална оферта, в случай че преценим, че не отговаряте на условията. Освен ако не е посочено друго, таксите, начислявани от Компанията или който и да е от нейните партньори за обработка на плащания за Услугата, включват всички данъци върху добавената стойност, стоки и услуги, мита, налози или такси, както са определени и приложими въз основа на данъчните закони във Вашата страна.

ПРОМОЦИИ И КОДОВЕ ЗА ОТСТЪПКА

Понякога може да Ви предоставим промоционален код или код за отстъпка (наричани заедно “Промо код”), което ще намали цената на онлайн курс или план за членство в ITOPSTOP. Промо кодовете трябва да се прилагат при плащане и не може да се прилагат със задна дата.

Всеки промо код ще има свои собствени условия, които ще бъдат изяснени в момента на издаване.

Ако Ви е издаден промо код, той е лично за Вас и не може да бъде прехвърлян на друго лице. Ако смятаме, че се използва неправилно, не е в съответствие с нашите указания или смятаме, че се използва с измама, ние си запазваме правото да анулираме промо кода.

Промо код не може да бъде прехвърлян, продаван или изкупуван за пари или кредит и няма парична стойност.

Промо кодът е валиден само за периода от време, посочен в условията за ползване или докато бъде използван, когато ще изтече.

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чрез закупуване на която и да е от нашите услуги и предоставяне на Компанията на Вашата информация за плащане, Вие се съгласявате с тези условия за плащане. За да закупите каквито и да било услуги или продукти, предлагани от Компанията, трябва да имате достъп до Интернет и валиден одобрен метод на плащане, както е посочено по време на процеса на регистрация (“Начин на плащане”). Вие се съгласявате Компанията или нейният доставчик на платежни услуги да съхранява и осъществява достъп до Вашата информация за плащане. Вие също се съгласявате да плащате приложимите такси за услугите или продуктите, които купувате чрез Услугите на Компанията, когато станат дължими. Таксите може да варират в зависимост от Вашето местоположение, вида на използвания метод на плащане, къде е издаден Вашият метод на плащане или други договорни споразумения. Вашата транзакция с нас може да подлежи на валутни такси или разлики в цените, включително поради обменните курсове. Компанията не поддържа всички методи на плащане, валути или места за плащане и може да променя тези предложения от време на време. Освен това Вие разбирате и се съгласявате, че не всички промоции и цени са достъпни за всички курсисти и че специфични допълнителни правила и условия може да се прилагат за определени промоционални програми, цени или географски местоположения. Вие се съгласявате да използвате свой собствен валиден метод на плащане и да не се представяте за друг човек или по друг начин да използвате чужд метод на плащане, за да избегнете регулаторни ограничения.

Еднократни покупки

Компанията предлага опция за фактуриране, при която потребителите правят еднократно плащане за продукт или услуга без допълнителни такси или удръжки. Тази опция прави нещата лесни за потребителите. Без допълнителни плащания, без нужда да се абонирате и да задавате напомняне за анулиране по-късно. Позволява на клиентите да платят това, от което се нуждаят, и да продължат напред. Плащането Ви ще бъде таксувано по Вашия начин на плащане незабавно. По отношение на Вашето записване в който и да е онлайн курс, предлаган с опция за записване, възстановяванията на суми са налични за период от четиринадесет (14) дни след плащането Ви или четиринадесет (14) дни след началото на онлайн курса, което от двете настъпи по-късно.

Планове за членство

Компанията предлага опция за таксуване, при която потребителите правят еднократно плащане за пакет от продукти или услуги, напр. план за членство, който дава достъп до всички онлайн курсове по бизнес администрация, достъпни на ITOPSTOP. С тази опция възстановяванията на суми са налични за период от четиринадесет (14) дни след плащането Ви.

ПОЛИТИКА ЗА АНУЛИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Прозорец за възстановяване на суми през първите четиринадесет (14) дни. Освен ако не се изисква друго по закон или е предмет на договорни задължения, имате четиринадесет (14) дни от първоначалната си покупка, за да анулирате поръчката си и да поискате пълно възстановяване на сумата. За да анулирате и поискате пълно възстановяване на сумата, в рамките на първите четиринадесет (14) дни от първоначалната Ви покупка, моля, напишете имейл с описание на Вашата заявка на refund@itopstop.com.

Възстановяване на суми: Освен посоченото по-горе, с настоящото потвърждавате и се съгласявате, че Компанията няма да предлага възстановяване на такси и такси, свързани с Вашата покупка на продукти или услуги. Това включва всички частично използвани или неизползвани периоди, за които вече сте платили. Ние не гарантираме възстановяване на средства при липса на употреба или неудовлетвореност. Разрешено е само едно (1) възстановяване на сума на курсист. Ако анулирате поръчката си, получите възстановяване на сумата и впоследствие се регистрирате отново, няма да имате право на допълнително възстановяване или период за възстановяване.

Данъци. Когато купувате която и да е Услуга или продукт от Компанията, Вие се съгласявате да платите не само приложимата такса, но и всички приложими данъци върху продажбите, употребата, добавената стойност, транзакциите или други изисквани от правителството такси и удръжки, които Компанията определи, че са необходими за събиране (“Данъци”). Моля, имайте предвид, че Компанията ще изчисли “приблизителните данъци” при плащане и че при потвърждение може да носите отговорност за различна обща сума. Всички приложими данъци се изчисляват въз основа на информацията за плащане, която ни предоставяте по време на покупката. С настоящото Вие упълномощавате Компанията да променя и начислява всички дължими от Вас данъци след потвърждаване на данъчната ставка. Моля, имайте предвид също, че когато се изисква събиране на ДДС, ако има такова, ДДС ще бъде изчислен и добавен при плащане. С настоящото Вие се съгласявате да обезщетите и предпазите Компанията от всякакви искове от страна на данъчни власти за неплащане на каквито и да е данъци, включително, без ограничение, ДДС и всички свързани санкции и/или лихви.

Таксуване с кредитна карта. Плащанията с кредитни карти се обработват от нашите доставчици на платежни услуги, включително PayPal. Като се съгласявате с тези ОУ, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от Условията за обслужване на доставчика на платежни услуги. Всяко нарушение на тези условия ще се третира като нарушение на тези Общи условия. Ако някоя такса не бъде платена навреме или нашите доставчици на платежни услуги не са в състояние да обработят транзакцията Ви, използвайки предоставената информация за кредитната карта, ние си запазваме правото да прекратим акаунта Ви или да спрем или прекратим достъпа Ви до Услугите, както сметнем за подходящо. Ако данните Ви за плащане се променят, доставчикът на Вашата карта може да ни предостави актуализирани данни за картата и Вие се съгласявате да събираме такива данни. Може да използваме тези нови подробности, за да помогнем за предотвратяване на прекъсване на Услугите. Ако искате да използвате различен метод на плащане или ако има промяна в метода на плащане, моля, посетете настройките на акаунта си, за да актуализирате данните си за плащане.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИДЕИ И ОБРАТНА ВРЪЗКА; ДОКЛАДВАНЕ НА ГРЕШКИ

Всички идеи и/или отзиви, които може да имате относно нашите Услуги, могат да бъдат изпратени.

Моля, обърнете внимание, че в момента не приемаме непоискани доклади за грешки и няма да предоставяме награди или плащания за такива изпращания.

НАЛИЧНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСЛУГИТЕ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугите на Компанията, включително платените услуги и продукти, не са налични по всяко време и че може да се прилагат определени ограничения за използване. Вие също така разбирате, че Компанията, по свое усмотрение, може да ограничи, спре или прекрати използването на която и да е от Услугите, включително, без ограничение, тези, свързани с онлайн курсовете, като достъп до лектори, услуги за оценяване, кариерни услуги, записи за завършване на онлайн курс или други услуги на Компанията. Вие също така разбирате, че Компанията може да промени или прекрати някои или всички услуги, свързани с нейните онлайн курсове, по свое усмотрение.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ВИЕ ИЗРИЧНО ПОТВЪРЖДАВАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НЯКОЯ ОТ УСЛУГИТЕ И ЦЯЛОТО СЪДЪРЖАНИЕ Е НА ВАШ РИСК И ОТГОВОРНОСТ. УСЛУГИТЕ И ОНЛАЙН КУРСОВЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ) СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО СА” И “КАКТО СА НАЛИЧНИ” БЕЗ НИКАКВИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ И ЦЕЛИЯ РИСК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ, ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО, БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГОРЕПОМЕНАТОТО, НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ (A) УСЛУГИТЕ, УЕБСАЙТОВЕТЕ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ ИЛИ ЩЕ ПОСТИГНАТ ПРЕДВИДЕНИТЕ ЦЕЛИ, (B) УЕБСАЙТОВЕТЕ ИЛИ ОНЛАЙН КУРСОВЕТЕ НЯМА ДА ИЗПИТАТ ПРЕКЪСВАНИЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА БЪДАТ НЕПРЕКЪСНАТИ, НАВРЕМЕННИ, СИГУРНИ ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (C) ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, КАТО УЕБИНАРНИ УСЛУГИ, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, ПЪЛНИ, АКТУАЛНИ, БЕЗ ГРЕШКИ, НАПЪЛНО СИГУРНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ, ИЛИ (D) ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ В ИЛИ НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО ЩЕ БЪДАТ КОРИГИРАНИ. ВИЕ ПОЕМАТЕ ЦЕЛИЯ РИСК ОТ ЛИЧНИ НАРАНЯВАНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СМЪРТ И ЩЕТИ НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, ПОРОДЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НАРУШАВАНЕ НА СИГУРНОСТТА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НА ДОВЕРИЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЩО, НАУЧЕНО В КОЙТО И ДА Е ОНЛАЙН КУРС ПО ВСЯКАКЪВ НАЧИН) ПО ВСЯКАКЪВ ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ, СТРИКТНА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГА ТЕОРИЯ ЗА ВСЯКАКВИ НЕПРЕКИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА ИЛИ НЕТОЧНОСТ НА ДАННИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ ИЛИ РАЗХОД ЗА ДОСТАВКА НА ЗАМЕНЯЩИ СТОКИ, УСЛУГИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, ДОРИ, АКО БЪДЕМ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ ИЛИ АКО НЯКОЕ СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПОСОЧЕНО ТУК, НЕ УСПЕЕ ДА ИЗПЪЛНИ ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ ИЛИ ДРУГО. ОБЩАТА КУМУЛАТИВНА ОТГОВОРНОСТ НА КОМПАНИЯТА, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ СВЪРЗАНА С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ ПОВЕЧЕ ОТ ДВАДЕСЕТ ЕВРО (€20) ИЛИ СУМАТА НА ТАКСИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ОТ КОМПАНИЯТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ПОДАВАЩ ЖАЛБА, ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА КОД ИЛИ УМЕНИЯ, НАУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ОНЛАЙН КУРС, КОИТО ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИЗПОЛЗВА ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН); СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА МНОЖЕСТВО ИСКОВЕ НЕ РАЗШИРЯВА ИЛИ УВЕЛИЧАВА ГОРЕПОМЕНАТОТО ОГРАНИЧЕНИЕ. СТРАНИТЕ ПОТВЪРЖДАВАТ, ЧЕ ТАЗИ КЛАУЗА ОТРАЗЯВА ДОГОВОРЕНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РИСКА МЕЖДУ СТРАНИТЕ И ЧЕ КОМПАНИЯТА НЯМА ДА ВЛЕЗЕ В НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ИЛИ ДА НАПРАВИ УСЛУГИТЕ ДОСТЪПНИ НА ПОТРЕБИТЕЛ БЕЗ ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА. ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ СЕ ПРИЛАГА НЕЗАВИСИМО ОТ НЕСПАЗВАНЕТО НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА ВСЯКО ОГРАНИЧЕНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА, ПОСОЧЕНО ТУК.

НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, ТЪЙ КАТО НЕ ВСИЧКИ ЮРИСДИКЦИИ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ.

ВРЪЗКА КЪМ САЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтовете и/или онлайн курсовете може да съдържат връзки към страници или съдържание на уебсайтове на трети страни (“Свързани сайтове”), а тези свързани сайтове може да съдържат съдържание или да предлагат продукти и/или услуги за продажба. Компанията не създава, редактира, контролира или наблюдава тези свързани сайтове. Вие потвърждавате и се съгласявате, че (a) ние не носим отговорност за точността или наличността на информацията, предоставена от Свързани сайтове, и (b) ние не контролираме или одобряваме спонсорите на такива Свързани сайтове или съдържанието, продуктите, рекламата или други материали, представени на такива свързани сайтове. Можем да премахнем всички свързани сайтове от уебсайтовете или онлайн курсовете по всяко време по каквато и да е причина или без причина. КОМПАНИЯТА НЯМА ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ТРАНЗАКЦИИ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ВАС С ТРЕТИ СТРАНИ ЧРЕЗ СВЪРЗАНИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВАТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРЕДОСТАВЕНА НА ТАКИВА СВЪРЗАНИ САЙТОВЕ. Оценяваме, че свързаните сайтове може да съдържат материали, върху които операторът на свързаните сайтове има права на интелектуална собственост. Ние уважаваме тези права и предоставяме връзките само за информационни цели. Фактът, че e предоставена връзка към който и да е свързан сайт, не създава и не предполага никакви отношения или партньорство с оператора на такъв свързан сайт.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да обезщетите, защитите и предпазите Компанията, нейните дъщерни дружества и филиали, както и всеки от техните служители, директори, агенти, служители и правоприемници от всички искове, задължения, разходи и щети, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна, свързани с или произтичащи от (a) Вашето използване или опит за използване на Услугите в нарушение на тези ОУ, (b) Вашето използване или опит за използване на какъвто и да е код, програма, данни, информация или друго съдържание предоставена чрез Услугите по начин, несъвместим с настоящите ОУ, (c) Вашата употреба или нарушение от Ваша страна на закон или права на трета страна, или (d) Вашата информация, която публикувате или по друг начин правите достъпна на или чрез Услугите, включително без ограничаване на всякакви искове за нарушаване на интелектуална собственост или други права на собственост.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРАВАТА

Вие се съгласявате, че Компанията, по свое усмотрение, може да деактивира потребителския Ви акаунт или по друг начин да прекрати използването на услугите или част от тях по каквато и да е причина или без причина, включително, без ограничение, ако Компанията смята, че сте (a) нарушил тези ОУ; (б) нарушил правата на интелектуална собственост на трета страна; (c) публикувал, качил или предал Неразрешено съдържание към Услугите; или (d) нарушил или действал несъвместимо с буквата или духа на тези ОУ или всеки приложим кодекс за поведение, включително, без ограничение, Етичния кодекс или Кодекса за поведение на общността. Вие се съгласявате, че всяко деактивиране или прекратяване на достъпа Ви до Услугите може да настъпи без предварително уведомление до Вас и че Компанията няма да носи отговорност пред Вас или трета страна за прекратяване на Вашия потребителски акаунт или достъп до онлайн курсовете или Услуги. Вие също така потвърждавате, че Компанията може да задържи и съхранява Вашата информация в системите на Компанията, независимо от прекратяването на Вашия акаунт или онлайн курсовете, както е посочено в нашата Политика за поверителност.

ИСКОВЕ И ПРОЦЕДУРА ЗА НАРУШАВАНЕ НА АВТОРСКИ ПРАВА

Компанията зачита правата и интелектуалната собственост на другите и ние молим нашите потребители да правят същото.

Процедура за докладване на заявено нарушение

Ако смятате, че Вашият продукт или друга работа е била представена погрешно или използвана по начин, който представлява нарушение на авторски права, или Вашите права на интелектуална собственост са били нарушени по друг начин, моля, предоставете на Агента по авторските права на Компанията писмено “Уведомление за претендирано нарушение”, съдържащо следното информация:

 • описание на продукта, работата или друга интелектуална собственост, за която твърдите, че е представена погрешно или нарушена;
 • описание на това къде се намира в онлайн курсовете и/или конкретна връзка към материала, за който твърдите, че представя погрешно или нарушава Вашия продукт, работа или друга интелектуална собственост;
 • Вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;
 • изявление от Вас, че имате добросъвестно убеждение, че оспорваното използване не е разрешено от собственика на продукта, произведението, авторското право или интелектуалната собственост, или негов представител, или приложимото право;
 • изявление от Вас, направено под отговорност за лъжесвидетелстване, че горната информация във Вашето известие е точна и че Вие сте собственикът на продукт, произведение, авторско право или интелектуална собственост или сте упълномощени да действате от името на такъв собственик; и
 • електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на продукта, авторско право или друга интелектуална собственост.

Агентът по авторските права на Компанията за известия за спорове или искове за авторски права или други нарушения на интелектуална собственост може да бъде достигнат, както следва: legal@itopstop.com.

Вашето уведомление за претендирано нарушение може да бъде споделено от Компанията с потребителя, за когото се твърди, че е нарушил право, което притежавате или контролирате, както и с операторите на публично достъпни бази данни, които проследяват уведомленията за претендирано нарушение, и Вие се съгласявате Компанията да прави такива разкривания. Трябва да се консултирате със собствения си адвокат, за да се запознаете със задълженията си да предоставите валидно известие за заявено нарушение.

Повторни нарушители. Политиката на Компанията е да: (a) премахне или забрани достъпа до материал, за който Компанията добросъвестно вярва, след известие от собственик на права върху интелектуална собственост или упълномощен представител, че нарушава правата върху интелектуална собственост на трета страна, като се предоставя чрез услугата; и (b) при подходящи обстоятелства, да прекрати Потребителския акаунт и блокира достъпа до Услугата на всеки потребител, който многократно или грубо нарушава чужди авторски права или други права на интелектуална собственост. Компанията ще прекрати потребителския акаунт на всеки потребител, който е определен от Компанията като повторен нарушител. Компанията обаче си запазва правото да спре или прекрати Потребителски акаунти по свое усмотрение.

Насрещно уведомление. Ако получите известие от Компанията, че материал, предоставен от Вас на или чрез Услугата, е бил предмет на Уведомление за претендирано нарушение, тогава ще имате право да предоставите на Компанията това, което се нарича “Насрещно уведомление”. За да бъде ефективно, насрещното уведомление трябва да бъде в писмен вид, предоставено на Агента по авторските права на Компанията и да включва по същество следната информация:

 1. идентифициране на материала, който е бил премахнат или достъпът до който е бил деактивиран, и местоположението, на което материалът се е появявал, преди да бъде премахнат или достъпът до него да е бил деактивиран;
 2. изявление под наказателна отговорност за лъжесвидетелстване, че имате добросъвестно убеждение, че материалът е премахнат или деактивиран в резултат на грешка или погрешно идентифициране на материала, който трябва да бъде премахнат или деактивиран;
 3. Вашето име, пощенски адрес и телефонен номер, както и декларация, че сте съгласни с юрисдикцията в България и че ще приемете връчването на уведомлението на лицето, предоставило уведомление по-горе, или от агент на това лице; и
 4. Вашия физически или електронен подпис.

Страна, която подава насрещно уведомление, трябва да се консултира с адвокат, за да се запознае със задълженията си да предостави валидно насрещно уведомление.

Повторно публикуване на съдържание, предмет на насрещно уведомление. Ако подадете насрещно уведомление до Компанията в отговор на Уведомление за претендирано нарушение, тогава Компанията незабавно ще предостави на лицето, предоставило известието за претендирано нарушение, копие от Вашето насрещно уведомление и ще информира това лице, че Компанията ще замени премахнато Съдържание или спре да деактивира достъпа до него в рамките на десет (10) работни дни и Компанията ще замени премахнатото Съдържание и ще спре да деактивира достъпа до него не по-малко от десет (10), но не повече от четиринадесет (14) работни дни след получаване на Насрещното уведомление, освен ако Агентът по авторските права на Компанията не получи известие от страната, която е подала Уведомлението за претендирано нарушение, че това лице е завело иск за издаване на съдебна заповед за ограничаване на участието на потребителя в нарушаваща дейност, свързана с материала в система или мрежа на Компанията.

Фалшиви уведомления за претендирано нарушение или насрещни уведомления. Всяко лице, което съзнателно съществено изопачава (a) че материалът или дейността са в нарушение, или (b) че материалът или дейността са премахнати или деактивирани по погрешка или погрешна идентификация, ще носи отговорност за всички щети, включително разходи и адвокатски хонорари, понесени от предполагаем нарушител, от всеки собственик на авторски права или упълномощен лицензополучател на собственика на авторски права, или от доставчик на услуги, който е ощетен от такова невярно представяне, в резултат на това, че Компанията разчита на такова невярно представяне при премахването или деактивирането на достъпа до материала или дейността, за която се твърди, че нарушава, или при замяна на премахнатия материал или прекратяване на деактивирането на достъпа до него. Компанията си запазва правото да потърси обезщетение за вреди от всяка страна, която подаде уведомление за претендирано нарушение или насрещно уведомление в нарушение на закона.

РАЗПОРЕДБА ЗА АРБИТРАЖ

Правни спорове и арбитражно споразумение 

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ СЛЕДВАЩА КЛАУЗА – ТЯ МОЖЕ ДА ЗАСЕГНЕ ЗНАЧИТЕЛНО ВАШИТЕ ЗАКОННИ ПРАВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРАВОТО ВИ ДА ЗАВЕДЕТЕ СЪДЕБЕН ИСК В СЪДА

Първоначално разрешаване на спорове. Ние сме на разположение по имейл на legal@itopstop.com , за да отговорим на всякакви притеснения, които може да имате относно тези Условия или използването на Услугите. Повечето опасения могат бързо да бъдат разрешени по този начин. Всеки от Вас и ние се съгласяваме да положим максимални усилия за уреждане на всеки спор, иск, въпрос или несъгласие директно чрез консултация и добросъвестни преговори, които ще бъдат предварително условие всяка от страните да може да заведе дело или арбитраж.

Споразумение за обвързващ арбитраж. Ако не постигнем съгласие в рамките на период от тридесет (30) дни от момента, в който започне неформалното разрешаване на спора съгласно раздела по-горе, тогава всяка от страните може да инициира обвързващ арбитраж. Всички искове, произтичащи от или свързани с тези ОУ (включително тяхното формиране, изпълнение и нарушаване), отношенията на страните помежду им и/или Вашето използване на Услугите ще бъдат окончателно уредени чрез обвързващ арбитраж, администриран от Обединени бизнес клубове (ОБК), България, в съответствие с арбитражните правила и процедури на ОБК, с изключение на всякакви правила или процедури, уреждащи или позволяващи групови искове. Всяка страна ще има право да използва правен съветник във връзка с арбитража за своя сметка. Страните избират един единствен неутрален арбитър в съответствие с арбитражните правила и процедури на ОБК. Арбитърът, а не който и да е съд или агенция, има изключителни правомощия да разрешава всички спорове, произтичащи от или свързани с тълкуването, приложимостта, изпълняемостта или формирането на тези ОУ, включително, но не само, всеки иск, според който изцяло или част от тези ОУ са нищожни или унищожаеми. Можете да изберете да участвате в арбитражни изслушвания по телефона. Арбитражните изслушвания, които не се провеждат по телефона, ще се провеждат в София, България. Арбитърът ще бъде упълномощен да предостави каквото и да е обезщетение, което би било налично в съда съгласно закона или по справедливост. Решението на арбитъра трябва да бъде в писмена форма и да предоставя изложение на основните констатации и заключения, ще бъде задължително за страните и може да бъде вписано като решение във всеки съд с компетентна юрисдикция.

Страните разбират, че при липса на тази задължителна разпоредба те биха имали правото да заведат дело в съда и да имат съдебен процес. Освен това те разбират, че правото на разкриване може да бъде по-ограничено в арбитража, отколкото в съда.

Отказ от колективен иск и класов арбитраж. Освен това Вие и Компанията се съгласявате, че всеки арбитраж ще се провежда само в съответното лично качество, а не като групов иск или друг представителен иск, и Вие и Компанията изрично се отказвате от съответното ни право да подадем групов иск или да търсим обезщетение по класова основа. Ако който и да е съд или арбитър прецени, че отказът от колективен иск, посочен в този параграф, е невалиден или неприложим по някаква причина или че арбитражът може да продължи на базата на клас, тогава арбитражната разпоредба, посочена по-горе в този раздел, се счита за нищожна в нейната цялост и се счита, че страните не са се съгласили да арбитрират спорове.

30 дни право на отказ. Можете да се откажете от това споразумение за арбитраж, като изпратите писмено искане до legal@itopstop.com в рамките на тридесет (30) дни от първото приемане на тези ОУ или в рамките на тридесет (30) дни след всяка последваща промяна на арбитражното споразумение, посочено в този раздел. Вашето искане за отказ от арбитраж трябва да включва Вашето ( i) име, (ii) пощенски адрес, (iii) имейл адрес и (iv) изрично искане за отказ от арбитражното споразумение, посочено в този раздел. Ако се откажете от това споразумение за арбитраж в съответствие с процедурата, посочена по-горе, всички други правила и условия, посочени в тези ОУ, ще продължат да се прилагат за Вашето използване на Услугите.

Изключително място за съдебни спорове. До степента, в която арбитражните разпоредби, изложени в този раздел, не се прилагат или ако сте се отказали от арбитраж, страните се съгласяват, че всеки съдебен спор между тях ще бъде заведен изключително в компетентния български съд. Страните изрично се съгласяват с изключителна юрисдикция в България за всякакви съдебни спорове. В случай на съдебен спор, свързан с тези Условия, страните се съгласяват да се откажат, до максималната степен, позволена от закона, от всяко право на съдебен процес, освен когато отказът от съдебен процес не е допустим съгласно приложимото законодателство.

ТЪРГОВСКИ РЕГУЛАЦИИ

Достъпът до Услугите от територии, където Услугите или каквото и да е съдържание или функционалност на Услугите, или части от тях, включително, но не само, функционалностите, обсъдени в Политиката за поверителност, са незаконни, е изрично забранено. Ако решите да получите достъп, закупите или използвате Услугите по какъвто и да е начин, Вие: (i) потвърждавате и се съгласявате, че правите това по Ваша собствена инициатива и на Ваш собствен риск; и (ii) заявявате и гарантирате, че правите това в съответствие с всички приложими закони, разпоредби и заповеди, включително, без ограничение, законите на Съединените щати и държавите-членки на Европейския съюз и Европейската асоциация за свободна търговия, отнасящи се до износа, реекспорта, трансфера или препродажбата на продукти или предоставянето на услуги.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Компанията може свободно да прехвърли или преотстъпва каквато и да е част от правата си или да делегира задълженията си съгласно тези ОУ. Вие нямате право да прехвърляте или преотстъпвате, по силата на закон или по друг начин, каквато и да е част от правата си или да делегирате задълженията си по тези ОУ без предварителното писмено съгласие на Компанията. Компанията не прави декларации, че Услугите работят (или имат законово разрешение да работят) във всички географски области или че Услугите или информацията, услугите или продуктите, предлагани чрез Услугите, са подходящи или достъпни за използване на други места. Ако някоя разпоредба от тези ОУ се окаже незаконна, нищожна или по някаква причина неприложима, тогава тази разпоредба ще се счита за отделима от другите разпоредби тук и няма да повлияе на валидността и изпълнимостта на останалите разпоредби. Компанията няма да носи никаква отговорност съгласно настоящите ОУ до степен, произтичаща от неизпълнение от страна на Компанията на някое от задълженията си по настоящите ОУ поради пожар, наводнение, земетресения, други стихийни бедствия, война, граждански вълнения, тероризъм, интернет неизправности, правителствен акт или съдебно разпореждане, национално извънредно положение, стачки или трудови спорове или всяко друго събитие извън разумния контрол на Компанията. Компанията не носи отговорност за щети или други проблеми, причинени от неупълномощена промяна на тези ОУ, направена чрез хакване или кракване на тази страница.

Всяко забавяне или неуспех от страна на Компанията да приложи каквито и да е права по тези ОУ, на които тя може да има право, в никакъв случай не трябва да се тълкува като отказ от правото и привилегията да направи това в който и да е следващ момент. Заглавията на разделите тук са показани само за удобство и нямат правна сила. Това ОУ представлява споразумението между Вас и Компанията, свързано с въпросите, изложени тук, и не може да бъде променяно освен в писмена форма, както е публикувано в Услугите от Компанията или чрез специално писмено споразумение между Вас и Компанията. Всяко известие, което може да се изисква да ни бъде предоставено съгласно тези ОУ, може да ни бъде изпратено чрез имейл на следния имейл: legal@itopstop.com.